Kitab Faraid al-Fawaid fi ikhtilafi al-Qaulainy li Mujtahid Wahid

Kitab Faraid al-Fawaid fi ikhtilafi al-Qaulainy li Mujtahid WahidBagi pelajar mazhab Syafii, kitab ini penting untuk dibaca. Kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdur Rahman al-Manawy (655 H-747 H). Beliau mengambil ilmu dari Al-Ashbihany, al-Qawafy, Ibnu Nuhas, dan Ibnu Ruf`ah. Diantara karangan beliau yang lain adalah:
  1. Lubab ash-Shudur fil Hadits
  2. Kasyful Manahij
  3. at-Tafanih fi takhrij hadits al-Masabih
  4. al-wadhih an-Nabih Syarah Tnabih Abi Ishaq Sy-Syirazy dan
  5. Thabaqatul Qubra.
Mushannif kitab ini menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafii ra serta dalil-dalil dan argument yang menguatkan pendapat Imam. Beliau juga menjawab beberapa debatan yang diarahkan kepada Imam Syafii.

Tak lupa pula beliau menerangkan beberapa hal tentang qaul jadid dan qaul qadim.

Kitab ini terdiri dari 7 bab. Pada bab ke 7, mushannif juga menerangkan sebab-sebab perbedaan pendapat diantara para ulama pada masalah ijtihadiyah.

Kitab ini dicetak bersamaan dengan dua kitab lain. kitab Nazhatuz Nufus fi Hukm at-Ta`amul bi al-Fulus, sebuah kitab karangan Abi Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin `Imad bin `Ali yang lebih masyhur dengan Ibnu Ha-im (753 H – 815 H). Kitab ini juga tak kalah menarik, menerangkan bagaimana kedudukan uang, apakah sama dengan naqad emas dan perak ataupun tidak.

Kitab yang ketiga adalah kitab Al-Ma`mum al-Allazy Yu`tafaru lahu Tsalatsah Arkan Thawilah karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad bin `Amad Aqfahasy (750 H-808 H) menerangkan tentang keadaan makmum yang dimaafkan melakukan rukun thawilah.

Ketiga kitab ini ditahqiq oleh Abi Abdullah Muhmmad bin Hasan bin Ismail dan dicetak oleh Dar Kutub Ilmiyah Beirut-Libanon.
Download kitab disini