Syeikh Abu Al Faydh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al Fadany Al Makky Musnid Ad-Dunya, Bagian I

Syeikh Yasin al-Fadany
Syeikh Yasin al-Fadany
Peta keilmuan Negri Mekkah pada abad ke 19 – 20 M bahkan dua abad sebelumnya menunjukkan tak hanya didominasi oleh ulama asli Arab atau ulama-ulama Timur Tengah. Ulama-ulama dari luar timur Tengah bahkan seperti dari Asia Tenggara banyak bermunculan menjadi bintang keilmuan di Makkah. Banyak ulama dari Indonesia, Thailand Selatan –sebagian nya juga merupakan keturunan Arab)- menjadi ulama terkemuka di Makkah, sebut saja Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantany, Syeiklh Mahfudh Termas, Syeikh Ahmad Khatib Sambas, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeikh Mukhtar `Atharid, Syeikh Daud al-Fatany, Sayyid Muhsin al-Musawa dll.

Diantara nama-nama ulama Indonesia abad 20 yang namanya dicatat dengan tinta emas dalam daftar ulama terkemuka Makkah adalah Syeikh Muhammad Yasin al-Fadany. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi para pecinta ilmu baik di Indonesia maupun di manca Negara. Beliau lahir di Makkah pada hari selasa 27 Sya`ban tahun 1335 H/17 Juni 1917 M. Menurut riwayat lain pada tahun 1337 H/1919 M. beliau lahir dari darah keluarga pecinta ilmu agama, sejak kecil beliau belajar kepada ayah beliau, Syeikh Muhammad Isa dan dilanjutkan kepada paman beliau, Syeikh Mahmud. Kepada keduanya, beliau belajar dan menghafal beberapa matan kitab dalam bidang ilmu fiqh, tauhid, faraidh dan mustalah hadits.

Tahun 1346 H/1928 M beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah Ash-Shaulatiyah Al Hindiyah , beliau menimba ilmu disini selama ± 7 tahun. Guru-guru beliau selama di Madrasah Ash-Shaulatiyah adalah Syeikh Mukhtar Usman Makhdum, Sayyid Hasan Al-Masysyath dan Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa (seorang ulama Makkah yang lahir di Palembang tahun 1323 H/1905 M)

Pada tahun 1353 H/1935, beliau pindah ke Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah yang didirikan oleh Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa bersama beberapa pemuka masyarakat Nusantara yang berada di Makkah kala itu. Beliau adalah angakatan pertama di Darul Ulum yang kemudian menjadi pengurus Darul Ulum.

Kepindahan beliau ke Darul Ulum tidak lepas dari sebuah peristiwa menarik yaitu ketika salah seorang guru di Madarsah Shaulatiyah merobek surat kabar Melayu yang dianggap melecehkan martabat melayu, sehingga memacu semangat beliau dan beberapa anak-anak jawy (sebutan untuk pelajar Nusantara) untuk bangkit memberikan perlawanan dengan cara pindah dan memajukan Madrasah Darul Ulum. Sekitar 120 santri yang berasal dari Nusantara di Madrasah Shaulatiyah pindah ke Madrasah Darul Ulum. Situasi seumpama ini hampir tidak pernah berlaku di madrasah-madrasah yang baru dibuka sebelumnya sehingga Darul-‘Ulum mendapat murid yang begitu ramai. Akhirnya gelombang siswa yang masuk ke Darul Ulum meningkat pada tahun berikutnya.

Selain belajar di Darul Ulum, beliau juga aktif mengikuti pengajian-pengajian di Masjidil Haram. Rasa haus beliau akan ilmu membuat beliau mendatangi kediaman para syaikh terkemuka untuk belajar di tempat-tempat mereka seperti di Thaif, Makkah, Madinah, Riyadh, maupun kota-kota lainnya. Bahkan beliau sempat ke luar Arab Saudi seperti Yaman, Mesir, Syiria, Kuwait dan negeri-negeri lainnya.

Sejak awal masa belajarnya, beliau telah dikenal sebagai seorang pelajar yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu mengungguli teman-temannya. Tidak mengherankan kemudian banyak teman-teman beliau yang akhirnya malah belajar kepada beliau. Kecerdasan dan juga akhlak beliau yang luhur yang membuat gurunya kagum terhadap beliau.

Perhatian beliau terhadap ilmu Hadits dan gelar Musnid Ad-Dunya.
Sejak muda beliau sangat gemar kepada ilmu hadits. Ia selalu mengikuti Syeikh Umar Hamdan Al Mahrasi dan membaca kitab kepadanya. Selain itu juga kepada Syeikh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliky. Beliau mempelajari fiqh Syafii kepada Syeikh Umar Bajunaid, mufti Mazhab Syafii ketika itu, Syeikh Said bin Muhammad Al Yamany, serta kepada Hasan Al Yamany. Ilmu ushul beliau pelajari kepada Sayyid Muhsin bin Ali Al Musawa. Ilmu sejarah beliau pelajari dari seorang ahli sejarah Syeikh Abdullah Muhammad Ghazi Al Makky. Beliau juga berguru kepada ahli bahasa Syeikh Ibrahim bin Daud Al-Fathany Al Makky, serta kepada Sayyid Alawy bin Abbas Al-Maliky, ayahanda Abuya Prof. DR. Sayyid Muhammad Al Maliky untuk ilmu lainnya. Beliau juga menghadiri majlis ulama terkemuka lain seperti Sayyid Muhammad Amin Al Kutby al-Hasani, Al Allamah Khalifah bin Hamd An Nabhany Al Makky, Syeikh Hasan al-Masysyat, Syeikh Ahmad al-Mukhallalati, Syeikh Muhammad al-‘Arabi al-Tabbani, Syeikh Muhammad Nur Sayf, dan ulama-ulama berpengaruh yang lain.

Syeikh Yasin al-Fadany
Masa Muda beliau
Diantara guru-guru beliau dari luar Makkah antara lain Manakala antara guru beliau di luar Mekah pula ialah Syeikh Ahmad bin Rafi‘ al-Tahtawi, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Samaluti, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muti‘i, Syeikh Muhammad Hasanayn Makhluf, Syeikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Syeikh Muhammad al-Khidr Husayn, Syeikh Mahmud bin Muhammad al-Dumi, Syeikh Muhammad Anwar Shah al-Kasymiri, Syeikh Asyraf ‘Ali al-Tahanawi, Syeikh Mufti Syafi‘ al-Dibandi, Syeikh Ahmad al-Siddiq al-Ghumari, Syeikh ‘Abdullah al-Siddiq al-Ghumari, Syeikh ‘Abd al-Hayy al-Kattani, dan ramai lagi.

Disamping banyak menghadiri majelis para tokoh besar, Syeikh Yasin pun dikenal sebagai ulama yang sangat sering meminta ijazah kepada para tokoh ulama yang sangat banyak jumlahnya. Itulah yang membuat beliau memiliki sanad yang sangat luar biasa banyaknya dalam berbagai disiplin ilmu.

Tinggalnya beliau di Tanah Suci Makkah memudahkan beliau bertemu dengan banyaki ulama Islam, baik dari Tanah Suci sendiri maupun dari berbagai pelosok dunia yang datang ke Tanah Suci, seperti Syria, Libanon, Palestina, Yaman, Mesir, Maghribi, Iraq, Pakistan, Rusia, India, Indonesia dan Malaysia, sehingga terkumpullah disisi beliau berbagai macam sanad periwayatan ilmu dan hadis. Sehingga Sepanjang perlajanan studynya, beliau berguru lebih dari 700 orang guru yang beliau catat dalam berbagai karya literaturnya yang berkaitan dengan ilmu sanad. ini merupakan satu jumlah yang memang sukar ditandingi apalagi untuk zaman ini.

Setelah tiga tahun belajar di Darul Ulum, pada permulaan tahun 1356 H/1938 m beliau mulai mengajar di almamaternya itu. Pertengahan tahun 1359 H/1941 M karir beliau menanjak sebagai direktur madarasah tersebut. Selain di Madrasah Darul Ulum, beliau juga mengajar di Masjidil haram tepatnya di antara Bab Ibrahim dan Bab Al-Wada`, begitu pula di rumahnya dan dikantor sekolahnya.

Rekomendasi untuk mengajar di Masjidil Haram beliau peroleh secara resmi tanggal 10 Jumadil Akhir 1369 H/29 Maret 1950 M dari Dewan Ulama Masjidil Haram. Halaqah beliau mendapat sambuan hangat terutama dari kalangan masyarakat Asia Tenggara dan Indonesia. Disamping itu setiap beulan Ramadhan beliau mengkhatamkan dan mengijazahakan salah satu kitab dari kutubus sittah. Hal ini berlangsung selama 15 tahun.

Setiap ada kesempatan beliau juga mengadakan perjalanan ilmiyah bersama para santri dan syaikh untuk mempraktekkan ilmu yang telah beliau ajarkan anatara lain ilmu falak. Perjalanan beliau juga beliau pergunakan untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadis dan ijazah ilmu atau kitab. Sehingga beliau di gelari Musnid Ad Dunya (pemilik sanad terbanyak di Dunia). Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah tapi juga di dunia.

Gelar Musnid Ad-Dunya juga tak didapat Syeikh Yasin Al-Fadany lantaran hanya karena banyak guru yang mencapai 700 orang tapi juga bahkan lebih pada kepakaran beliau dalam bidang yang beliau geluti. Merujuk pada Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh, salah seorang murid beliau, Al-Fadany kerap kali menerima permintaan fatwa. Artinya beliau bukan hanya pakar dalam ilmu sanad tapi juga ahli ilmu syariat lainnya. Bahkan permintaan fatwa bukan hanya datang dari sekitar Makkah, tetapi juga dari luar Arab seperti Indonesia. Menurut kisah yang diceritakan oleh Abu Mudi ( Syeikh Hasanoel Basry HG, seorang ulama Aceh, pimpinan LPI Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya, Samalanga, Aceh yang lebih dikenal dengan nama MUDI Mesra) pada saat terjadi perdebatan antara Syeikh Abdul Aziz Samalanga dengan Syeikh Jalal bin Syeikh Hanafiah, Abu Mudi kecil pada waktu itu sering kali diminta oleh Syeikh Jalal bin Hanafiah untuk membawa surat beliau kepada Syeikh Yasin ke kantor pos.

Hampir seluruh waktunya beliau pergunakan untuk mengejar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam musim haji maupun di luar musim haji rumah beliau senantiasa ramai di kunjungi para syeikh dan pelajar baik dari Makkah maupun dari luar Makkah bahkan dari luar negri. Semuanya ingin menimba ilmu dan meminta ijazah hadits mutsalstal dari beliau. Mereka semua memandang Syeikh Yasin sebagai guru meskipun hanya mengambil ijazah kepada beliau.

Syeikh Yasin memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu hadits dengan berbagai cabang dalam ilmu yang sudah terbilang langka saat ini. Dalam hal sanad, dengan kegigihan beliau mengumpulkan sanad dari ratusan para ulama sehingga beliau dijuluki sebagai Musnid ad-Dunya. Selain itu beliau juga mengarang berbagai kitab dalam ilmu sanad. Ada sekitar 70 buah karya dalam berbagai ukuran yang telah disusunnya berhubung perkara ini. Karya-karya beliau ini membuktikan kemahiran dan kebijaksanaan beliau dalam bidang ilmu sanad. Disamping memperlihatkan kekreatifan beliau dalam sudut berbagai seni sanad.

Selain itu beliau juga gigih dalam menghimpun sanad para ulama-ulama sebelum beliau. Ini merupakan lazimnya dalam ilmu sanad, dimana kadang-kadang sanad seorang ulama dibukukan oleh muridnya atau orang-orang sesudahnya. Inilah antara yang dilakukan oleh Syeikh Yasin Al-Fadani terhadap beberapa tokoh ulama yang memiliki sanad, seperti al-Kuzbari, Ibn Hajar al-Haytami, ‘Abdul Baqi al-Ba‘li, Khalifah al-Nabhan, Sayyid Muhsin al-Musawi, Muhammad ‘Ali al-Maliki, ‘Umar Hamdan dan Ahmad al-Mukhallalati dll.

Dalam hal pengijazahan sanad Syeikh Yasin memiliki kekreatifan tersendiri, baik ijazah khas, ijazah `am dan ijazah mutlaq. Berkenaan dengan ijazah khas, beliau didapati memberi perhatian istimewa kepada sebilangan tokoh-tokoh ulama dan orang-orang tertentu yang dirasakan kewibawaan mereka oleh beliau dengan menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus buat mereka. Antara mereka itu ialah: Dr.Muhammad cAlawi al-Maliki, Syeikh Aiman Suwaid, Dr. Yahya Ghawthani, Syeikh `Abdullah al-Jarafi, Syeikh Muhammad Riyad al-Malih, al-`Allamah Muhammad Zabarah, al-Sayyid Abu Bakr al-Habsyi, Syeikh Isma`il Zain, al-Qadi Muhammad al-`Umari, Syeikh Muhammad Taqiy al-`Uthmani, al-Mufti al-Sayyid Ibrahim bin `Aqil, Dr. Mahmud Sa`id Mamduh, Syeikh Zakaria Bila, al-Sayyid Muhammad al-Hasyimi dan lain-lain. Beliau telah menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus buat mereka dan setiap satunya pula memiliki ciri-ciri yang tidak ada pada lainnya. Sebagai contoh, ijazah beliau kepada Syeikh Muhammad Riyad al-Malih yang berjudul al-Rawd al-Fa’ih. Beliau telah menghimpunkan di dalam kitab tersebut secara khusus semua guru-gurunya yang berasal dari negri Syam (yakni Syria, Lubnan, Palestin dan Jordan sekarang) semata-mata yang berjumlah 101 orang serta semua sanad-sanad mereka, tidak termasuk yang lain.

Berhubungan dengan ijazah `am, Syeikh Yasin al-Fadani boleh dikatakan seorang ahli hadis yang pemurah. Berulang kali beliau menyebut dalam beberapa kitab sanadnya pernyataan tentang pengijazahan sanad kepada semua orang yang hidup di zamannya, dengan objektif untuk memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan menyebar-luaskan sanad-sanad periwayatan. Sebagai contoh, di akhir kitab Waraqat fi Majmu`ah al-Musalsalat wa al-Awa’il wa al-Asanid al-`Aliyyah beliau menyebut :

هذا وقد اجزنا بما فى هذه الورقات كل من اراد رواية ذلك عنا ممن ادرك حياتنا وكذا غيره مما تجوز لنا روايته وتثبت عنا معرفته 
ودريته

Di akhir kitab al-`Ujalah fi al-Ahadith al-Musalsalah beliau menyebutkan:

وقد اجزنا بها جميع اهل عصري ووقتى ممن اراد الرواية عني

Di akhir kitab beliau ( النفحة المسكية في الأسانيد المتصلة بالأوائل السنبلية ) beliau menyebutkan dengan ungkapan beliau yang lebih luas lagi:
وقد أجزت بالأوائل السنبلية خاصة، وبهذه النفحة المسكية بأسانيدنا المتصلة بها، وكذا بجميع مؤلفاتي  ومروياتي، كلّ مَن أراد 
جميع ذلك ممن أدرك حياتي، أو وُلد في السنين المتممة لعقد وفاتي.اهـ

Pandangan beliau ini bertentangan dengan pendapat yang tidak mengharuskan ijazah am kepada semua orang yang masih hidup tanpa sebarang penentuan secara khusus. Secara ringkasnya, ia adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan secara zahir pula, Syeikh Yasin Al-Fadani memilih pandangan yang mengharuskannya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ijazah demikian adalah jenis ijazah yang paling lemah.

Syeikh Yasin al-Fadany bersama guru
bersama guru Dar Ulum
Syeikh Yasin juga memiliki perhatian yang besar dalam bidang terhadap kitab-kitab yang menghimpunkan sanad-sanad periwayatan seseorang alim hadis disebut dengan berbagai istilah, seperti thabat (pluralnya athbat), fahrasah atau fihris (pluralnya faharis), mu`jam (puralnya ma`ajim), barnamij, dan masyyakhah. Menurut Syeikh `Abd al- Hayy bin `Abd al-Kabir al-Kattani, orang terdahulu memberikan istilah masyyakhah bagi kitab yang menghimpunkan nama-nama guru dan riwayat-riwayat seseorang ahli hadis, kemudian mereka menamakannya pula setelah itu sebagai mu`jam kerana nama-nama guru disusun mengikut huruf hija’iyyah. Penduduk Andalus pula menggunakan istilah barnamij.
Pada abad-abad belakangan, ahli hadis di daerah timur sehingga sekarang menyebutnya sebagai thabat, sedangkan ahli hadist ahli hadis di sebelah barat sehingga sekarang menyebutnya sebagai fahrasah. Syeikh Yasin al-Fadani mempunyai banyak riwayat bagi kitab-kitab seumpama ini. Selain itu Syeikh Yasin juga memiliki perhatian besar dalam cabang hadist yang lain seperti periwayatan hadist musalsal, riwayat `ali, tashih dan tadh`if, ilmu rijal dan ruwah.
Bersambung....

Sumber.
1. Majalah AlKisah no.02/Tahun X/23 Januari-5 Februari 2012
2. Majalah AlKisah no. 01/Tahun VI/31 Desember 2007-13 Januari 2008
3. Muqaddimah kitab Al-Fawaid al-Janiyyah cet. Dar Fikr
4. Syeikh muhammad yasin al-fadani (1916 – 1990) dan ketokohannya dalam ilmu riwayah al-hadith, makalah dalam Seminar Serantau Ilmuan Hadith Dalam Peradaban di Alam Melayu oleh Mohd. Khafidz bin Soroni Mohd. Norzi bin Nasir
5. http://www.makkawi.com/Articles/Show.aspx?ID=323
6. dll

Post a Comment

1 Comments

  1. syukran tgk sudah berbagai ilmu
    senang berkunjung ke website ini

    Semoga alumni-alumni dayah bisa terus berbagi ilmu lewat berbagai media termasuk internet

    ReplyDelete