Biografi Qadhi Abu Syuja' as-Syafi'iy pengarang Kitab Matan Taqrib

Qadhi Abu Syuja' as-Syafi'iyBagi pelajar fiqh Syafii, kitab Ghayah wa Taqrib atau yang lebih di kenal kitab Matan Taqrib merupakan kitab yang tidak asing lagi. Kitab ini menjadi kitab kurikulum bagi para pemula pelajar fiqh Syafii. Kitab ini merupakan kitab yang kecil yang lengkap mulai dari bab Thaharah hingga `itq. Kitab ini di karang ulama seorang ulama Syafii`yah yang hidup di abad ke 5 H.

Beliau adalah Ahmad bin al-Husen bin Ahmad al-Asbahaniy yang terkenal dengan panggilan al-Qadhi (Hakim) Abu Suja'. Beliau itu beliau juga di gelari dengan gelar (kuniyah) Abu Thayyib. Beliau belajar fiqih Syafii di Basrah lebih dari 40 tahun. {1}

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kelahiran dan wafat beliau. Salah seorang murid beliau Imam Ahmad bin Muhammad Abu Thahir as-Silafy (w. 576 H) dalam kitabnya Mu`jam Safar menuliskan bahwa beliau pernah menanyakan kepada Abu Suja` sendiri tentang tahun kelahiran beliau, Abu Suja` menjawab tahun 434 H di Basrah, sedangkan ayah beliau lahir di `Abbadan dan kakek beliau lahir di Asfihan (kota di Iran yang terletak sekitar 340 km dari ibu kota Iran, Taheran) {2}. Keterangan tersebut juga di kutip oleh Imam Yaqut bin Abdullah al-Hamawi dalam kitab beliau Mu`jam Buldan ketika menerangkan tentang Negri `Abbadan {3}. Dalam kitab tersebut tidak di sebutkan tahun wafat beliau.

Sedangkan dalam kitab A`lam karangan Zarkali di sebutkan beliau lahir tahun 533 H/1138 M dan wafat pada tahun 593 H/1197 M {4}, maka umur beliau berdasarkan keterangan ini adalah hanya 60 tahun. Hal sangat bertentangan dengan keterangan dalam Kitab Hasyiah al-Bajuri dan Hasyiah Bujairimi `ala Khatib yang menerangkan bahwa beliau memiliki umur panjang hingga 160 tahun. Dan keterangan ini juga sangat menentang dengan keterangan murid beliau sendiri Imam as-Silafi dalam kitab Mu`jam Safr, dimana beliau menyebutkan bahwa Abu Suja` sendiri pada tahun 500 H menyebutkan kepadanya bahwa beliau sudah mempelajari fiqih Mazhab Syafii selama 40 tahun lamanya, setelah itu Imam as-Silafi menyebutkan bahwa Abu Suja` masih hidup hingga masa yang tidak beliau ketahui.

Ada kemungkinan bahwa keterangan kitab al-A`lam karangan Zarlaki yang di kutip banyak penerbit yang menuliskan biografi Abu Suja` ketika menerbitkan kitab Matan taqrib, terjadi kesalahan ketika penulisan, mungkin yang sebenarnya adalah tahun kelahiran beliau 433 H, (hanya selesih setahun dengan keteragan murid abu Suja` sendiri, Imam as-Silafy) sehingga usia umur beliau tepat 160 sehingga sama dengan keterangan yang di sebutkan dalam Bujairimi dan Hasyiah Al-Bajuri. Wallu A`lam bish Shawab.

Dalam Kitab Kasyfun Dhunun di sebutkan tahun wafat beliau adalah 488 H tanpa di sebutkan tahun kelahiran {5}. Sedangkan Imam Tajuddin as-Subky dalam kitab Tabaqat Syafi`iyyah Kubra memasukkan beliau dalam golongan para ulama yang wafat pada setelah tahun 500 H.

KH.Sirajuddin Abbas menanggapi perbedaan ini mengatakan; ada kemungkinan bahwa beliau menghilang dari negrinya Asfahan, Persia pada tahun 488 H, sehingga orang mengatakan bahwa beliau telah meninggal. Orang tidak tahu bahwa beliau telah mengasingkan diri menjadi pelayan Masjid Madinah sampai wafatnya tahun 593 H {6}.

Para ahli sejarah menulis gelar beliau dengan Syihabuddin, hal ini sesuai dengan kebiasaan ahli sejarah yang memberi gelar Syihabuddin kepada para ulama yang bernama Ahmad dan gelar Syamsuddin kepada para ulama yang bernama Muhammad. Karena itu kita dapati para ahli sejarah menulis nama Imam Ramli Kabir dengan gelar Syihabuddin karena nama beliau adalah Ahmad dan menulis gelar Imam Ramli Shaghir dengan Syamsuddin karena nama beliau adalah Muhammad {7}.

Abu Suja' di kenal sebagai seorang imam ahli ibadah, shalih dan berilmu dan taat dalam agama. Beliau pernah menjabat sebagai qadhi dan kemudian menjadi menteri. Beliau menjabat menteri di umur 47 tahun, dimasa jabatannya tersebut beliau banyak menyematkan keadilan dan ilmu agama, beliau memiliki 10 pembantu yang berkeliling membagikan shadaqah kepada manusia. Masing-masing mereka membagikan 1.120 dinar yang akan di bagikan kepada orang yang berhak.

Kemudian beliau menempuh jalan zuhud meninggalkan kenikmatan duniawi, beliau hijrah ke Madinah dan menetap di Masjid Nabawi sebagai orang yang bertugas merapihkan tikar dan menyalakan lentera dan membersihkan Mesjid Nabawi serta menjadi pengkhadam Hujrah Rasulullah SAW. dan beliau jalankan tugas tersebut sampai akhir hayatnya {8}.

Beliau di karunia umur panjang hingga berusia 160 tahun dan dalam keadaan lanjut usi demikian, tidak ada satupun anggota badan beliau yang cedera. Orang – orang bertanya tentang sebab anggota badan beliau sehat hingga masa tua, beliau menjawabnya:

حفظنا ها فى الصغر فحفظها الله فى الكبر

Kami menjaganya (dari dosa) ketika masih muda maka Allah menjaganya ketika kami tua.

Beliau wafat dan dimakamkan di sebuah ruangan mushallah yang beliau bangun sendiri di dekat Masjid Nabawi di samping pintu Jibril.

Kitab Mukhtashar Ghayah wa Taqrib atau Matan Taqrib ini di syarah oleh beberapa ulama lain antara lain:
 1. Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi (w.928 H) dengan kitab beliau Fathul Qarib Mujib yang kemudian di beri hasyiah oleh Imam al-Bajuri. Kitab ini menjadi pelarajan kurikulum di seluruh pesantren di Indonesia. Selain Imam al-Bajuri, Fathul Qarib juga di beri hasyiah oleh ulama Indonesia, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau Qut al-Habib al-Gharib, dan juga di beri hasyiah oleh Imam al-Azizy, al-Barmawy, dan al-Qalyuby.
 2. Ibnu Daqiq al-`Id.
 3. Imam Muhammad Khatib Syarbainy (w.977 H) dengan nama kitab beliau Iqna` yang kemudian di beri hasyiah oleh Imam Bujaurimi yang di kenal dengan nama Hasyiah Bujairimi `ala Khatib sebanyak 4 jilid besar. Selain itu kitab syarah ini juga di beri hasyiah oleh beberapa ulama lain seperti al-Mudabaghy, al-Ajhury, an-Nabrawy juga di beri taqrirat oleh Syeikh al-Bajuri dan Syeikh `Aush.
 4. Sayyid Taqiyuddin al-Hishni dengan nama kitab beliau Kifayatul Akhyar fi hill Ghayah al-Ikhtishar
 5.  Syeikh Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Qadhi `Ajalun (wafat 829 H) setelah mensyarahnya beliau juga kembali meringkasnya dan beliau tambahkan sedikit tentang perbedaan pendapat Imam Rafii dan Nawawi dengan nama kitab beliau `Umdatun Nadhar fi Tashhih Ghayah al-Ikhtishar{9}
 6. Syeikh Ahmad al-Akhshashy (w. 889 H) dengan kitab beliau yang bernama Syarah Mukhtashar Abi Suja`
 7. Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Manufi (w. 931 H) kitab beliau beri nama al-A`naq kemudian beliau ringkas sendiri kembali dan beliau namai Tasynif al-Isma` bi Hill alfadh Abi Suja`
 8. Syeikh Waliyuddin al-Bashir (w.972 H) dengan kitab syarah beliau yang bernama an-Nihayah fi Syarh Syarh al-Ghayah.
 9. Ahmad bin Qasim al-Ubady (w.994 H) dengan syarah beliau yang bernama Fath Ghaffar bi Kasy Mukhbaat Ghayah al-Ikhtishar.
 10. DR. Mushtafa Daib al-Bugha dengan kitab beliau at-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa Taqrib. Kitab ini berisi dalil baik dari ayat atau hadits dari setiap hukum yang ada dalam matan Taqrib.
Selain di syarah, kitab Matan Taqrib juga di gubah menjadi nadham oleh seorang ulama yang ahli dalam menggubah nadham yaitu Imam Syarafuddin `Imrithy (w. 989 H) dengan nama Nihayah Tadrib, Syeikh Ahmad al-Absyihy (w. 883 H), Syeikh Abdul Qadir bin al-Mudhaffar (w.892 H) Syeikh Ahmad bin Abdu salam al-Manufi (w. 931 H), Syeikh ad-Dausary (w. 1243 H).

Selain itu kitab sudah di terjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa bahasa Perancis pada tahun 1895 dan ke bahasa Jerman pada tahun 1987. {10}

kitab Matan Taqrib masih di pakai sampai saat ini, hal ini menunjukkan satu kelebihan bagi kitab tersebut, di mana walaupun kitab tersebut kecil dan telah melewati masa hampir satu abad namun masih di gunakan sebagai pegangan utama bagi pemula dalam belajar fiqh Syafii`yah.

Semoga Allah selalu melimpahkan barakah ilmu Abu Suja` kepada kita semua dan Allah memberikann taufiq dan hidayah kepada kita untuk mengikuti jejak beliau.

Amiin ya Rabbal `Alamin.
 1. As-Subki, Tajuddin bin `Ali bin Abdul Kafy, Thabaqat Syafi`iyyah Kubra, jld 6 hal 15 thn 1413 H
 2. Abu Thahir as-Silafy, Ahmad bin Muhammad, Mu`jam as-Safr, hl 25 Maktabah Tijariyah
 3. Al-Hamawy, Yaqut bin Abdullah, Mu`jam Buldan, jld 4 hl 74 Beirut, Dar Fikr
 4. Az-Zarkaly, al-A`lam, jld 1 hl 116 Dar al-`ilm lilmalayiin th 2002
 5. Haji Khalifah, Kasyfun Dhunun, jld 2 hl 1189 Beirut, Dar Turats Arabi
 6. KH. Sirajuddin Abbas, Thabaqat Syafi`yah Ulama Syafii dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, hl 129 Pustaka Tarbiyah Baru th 2011
 7. Al-Bajuri, Ibrahim, Hasyiah al-bajuri `ala Fath Qarib jld 1 hal 10 Haramain
 8. Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad, Hasyiah Bujairimi `ala Khtaib, jld 1 hl 23 Dar Kutub Ilmiyah 1997
 9. Haji Khalifah, Kasyfun Dhunun, jld 2 hl 1189 Beirut, Dar Turats Arabi
 10. http://www.feqhweb.com/vb/t352.html

Referensi:
1. As-Subki, Tajuddin bin `Ali bin Abdul Kafy, Thabaqat Syafi`iyyah Kubra, thn 1413 H
2. Abu Thahir as-Silafy, Ahmad bin Muhammad, Mu`jam as-Safr, Maktabah Tijariyah
3. Al-Hamawy, Yaqut bin Abdullah, Mu`jam Buldan, Beirut, Dar Fikr
4. Az-Zarkaly, al-A`lam, Dar al-`ilm lilmalayiin th 2002
5. Haji Khalifah, Kasyfun Dhunun, Beirut, Dar Turats Arabi
6. KH. Sirajuddin Abbas, Thabaqat Syafi`yah Ulama Syafii dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, Pustaka Tarbiyah Baru th 2011
7. Al-Bajuri, Ibrahim, Hasyiah al-bajuri `ala Fath Qarib, Haramain
8. Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad, Hasyiah Bujairimi `ala Khatib, Dar Kutub Ilmiyah th 1997
9. http://www.feqhweb.com/vb/t352.html