Rumus Ashab Hawasyi

abu mudi dan abah
Sebagaimana ulama mazhab lain, ulama Asy-Syafi’iyah juga membuat rumusan (singkatan nama ulama) yang ditujukan kepada ulama mazhab legendaris. Hal ini dilakukan karena rasa kagum terhadap karangan ulama tersebut.Sebagian dari rumus tersebut adalah:
 1.  (م- ر ) singkatan ini digunakan untuk mengisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Minhaj beliau juga digelar dengan Asy-Syafi’i shaghir (Syafi’i kecil). Beliau lahir di Ramlah salah satu desa di Mesir. Wafat pada tahun 1004 H.
 2. ( الشها ب م- ر )singkatan ini mengisyarahkan kepada Syaikh Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, murid dari Syaikh Zakaria al-Anshari dan ayahanda dari Muhammad ar-Ramli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Wafat tahun 971 H.
 3. ( خ – ط ) singkatan ini mengisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad asy-Syarbaini yang dikenal dengan al-Khatib asy-Syarbaini, beliau adalah pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Wafat pada tahun 977 H.
 4. ( حج )singkatan ini mengisyarahkan kepada al-‘Allamah asy-Shihab Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami. Al-Haitami dinisbahkan kepada satu perkampungan di daerah al-Gharbiyah Mesir. Beliau adalah pengarang kitab yang spektakuler bernama Tuhfatul Muhtaj. Ibnul Qasim al-‘Ubadi adalah orang yang pertama sekali menggunakan singkatan ini kepada Ibnu Hajar al-Haitami dan dia juga menggunakan rumus lain yang juga ditujukan kepada Ibnu Hajar al-Haitami yaitu ح dan حر. Ibnu Hajar al-Haitami wafat pada tahun 974 H.
 5. ( زي )singkatan dari Syaikh Ali bin Yahya az-Zayadi, Imam Ramli dan Ibnu Hajar al-Haitami termasuk guru beliau. Wafat pada tahun 1024 H.
 6. ( سم )singkatan ini digunakan untuk Syaikh Ahmad bin Qasim al-Ubadi, adapun pengarang kitab fathul qarib adalah Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghaz, murid dari muhaqqiq Al-Jalaluddin Al-Mahalli. Syaikh Ahmad bin Qasim al-Ubadi wafat pada tahun 994 H.
 7. ( طب )singkatan ini diisyarahkan untuk Syaikh Manshur Al-Thablawi, beliau lahir dan wafat di Kairo, beliau memiliki karangan yang sangat banyak sekali, wafar pada tahun 1014 H.
 8. ( ح – ل ) isyarah kepada Syaikh Ali bin Ibrahim Al-Halabi pengarang kitab As-Siratul Halabiyah. Wafat pada tahun 1044 H.
 9. ( س- ل ) singkatan ini ditujukan kepada Syaikh Sulthan bin Ahmad Al-Mazahiy, termasuk karangan beliau adalah kitab hasyiyah ala syarh Al-Manhaj li Al-Qadhi Zakaria, Syaikh Sulthan wafat pada tahun 1075 H.
 10. ( ع – ش ) singkatan ini kepunyaan Syaikh Ali bin Ali Asy-Syibramalasy, beliau mengarang banyak kitab diantaranya adalah kitab hasyiyah ala an-Nihayah Al-Muhtaj li ar-Ramli. Ali bin Ali Asy-Syibramalasy wafat pada tahun 1087 H.
 11. ( ب – ر ) singakatan ini ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Abdudda’im Al-Barmawi, beliau memiliki banyak karangan diantaranya adalah syarh Al-Bukhari dan Nadhmul Alfiyah fi ushul Al-Fiqh. Wafat pada tahun 831 H. Namun singakatan ini oleh Ibnu Qasim Al-Ubadi mengisyarakkannya kepada Syaikh Ahmad Al-Barlasiy yang berlaqab ‘Amirah yang wafat pada tahun 956H.
 12. ( ع – ن ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Daud Al-Inani yang memiliki beberapa karangan diantaranya adalah ad-Duraru al-Faridah. Wafat pada tahun 1098 H.
 13. ( أ – ط )diisyarahkan dengannya kepada Syaikh Al-Athfaihiy.
 14. ( ج) maksudnya adalah Syaikh ‘Alawi bin Tsaqqaf Al-Jufri yang wafat pada tahun 1335 H.
 15. ( ى) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Umar bin Yahya.
 16. ( ك ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang wafat pada tahun 1194 H.
 17. ( ح – ض )maksudnya adalah Syaikh Hadr Asy-Syaubari. Namun Syaikh Mahfud At-Tarmasi berkata :“ ini adalah yang aku temukan pada satu redaksi akan tetapi singkatan digunakan kepada Syaikh Hadr Asy-Syaubari tidaklah masyhur. Karen sesungguhnya singkatan ini ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syaubari yang merupakan guru dari Syaikh Ali Syibramalasiy.
 18. ( م – د )maksudnya adalah Syaikh Muhammad Al-Madabaghi.
 19. ( أ – ج ) maksudnya adalah Syaikh ‘Athiyah bin ‘Athiyah Al-Ajhuri seorang faqih fadhil dari kaum Ajhur yang bermukim di daerah Al-Qulyubiyah Mesir. Beliau wafat di Kairo tahun 1190 H.
 20. ( ح – ف ) atau ( حف ) singkatan ini diisyarahkan kepada Syaikh Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hafnawi atau Al-Hafni Syamsuddin ulama faqih mazhab Asy-Syafi'I. Beliau belajar di Al-Azhar dan mengajar juga di Al-Azhar. Beliau memiliki beberapa karangan diantaranya adalah kitab as-Tsamrah al-Bahiyah fi Asma’i ash-Shahabah al-Badariyah dan Hasyiyah ala syarh al-Asymuni. Beliau wafat pada tahun 1181 H.
 21. ( ب – ج )maksudnya adalah Syaikh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimiy, ulama faqih di wilayah Mesir. Wafat tahun 221 H.
 22. ( با – ح ) maksudnya adalah Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, guru di universitas Al-Azhar. Wafat tahun 1277 H.
 23. ( ش – ق ) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi yang wafat pada tahun 1227 H.
 24. ( حميد )atau ( عبد )maksudnya adalah Abdul Hamid ad-Daghastaniy.
 25. ( ق – ل )maksudnya adalah Syaikh Ahmad bin Isa Al-Qulyubi yang wafat pada tahun 689 H.
 26. ( ش ) maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Asykhari Al-Yamani yang wafat pada tahun 989 H.
 27. ( ب ) maksudnya adalah Syaikh Abdullah bin Al-Husain, diantara peninggalannya adalah Syarh Al-Ujrumiyah. Beliau wafat pada abad ke 11 hijriah.

Sumber:
Al-Hafnawiy, Prof. DR. Muhammad Ibrahim,. "al-Fathul Mubin Fi Ta’rif Mushthalahat al-Fuqaha wal Ushuliyyin"

Posting Komentar

0 Komentar