Biografi Imam ath-Thahawi

Biografi Imam ath-Thahawi
Salah satu ulama Ahlus sunnah yang terkenal adalah Imam ath Thahawi pengarang kitab Aqidah Thahawiyah. Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi Al-Hanafi. Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, Beliau adalah Al-Qahthani dari sisi bapaknya dan Al-Adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam Al-Muzanni sahabat Imam Syafi’i. Dan Ath-Thahawi dinasabkan pada Thaha sebuat desa di Sha’id, Al-Mishr.

Beliau di lahirkan tahun 239 H di salah satu daerah Mesir, kampung Thaha. Ibu beliau adalah orang yang juga rajin menghadiri majlis Imam Syafii. Paman beliau adalah Imam al-Muzani salah satu shahabat Imam Syafii yang terkenal. Imam ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang/penyusun enam buku induk hadits (Kutubus Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam riwayat hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun. Imam Ath-Thahawi wafat pada bulan Dzul-Qa'idah tahun 321 H, dalam usia delapan puluh tahun lebih.

Di antara guru-guru beliau adalah paman beliau sendiri, Imam al-Muzani dan Imam Rabi’ sulaiman al-Muradi, keduanya merupakan murid Imam Syafii. Guru beliau yang lain adalah Al-Qadhi Abu Ja'far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi, Al-Qadhi Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul 'Aziz al-Baghdadi, Yunus bin Abdul 'Ala Al-Mishri dan lain-lain. Beliau pindah ke Negri Syam dan mengambil ilmu dari ulama-ulama di Negri tersebut. Pada awalnya beliau bermazhab Syafii namun pada akhirnya beliau pindah ke mazhab Hanafi.

Al-Imam Ath-Thahawi adalah orang berilmu yang memiliki keutamaan. Beliau menguasai sekaligus Ilmu Fikih dan Hadits, serta cabang-cabang keilmuan lainnya. Baliau menjadi wakil dari Al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin 'Abdah, seorang qadhi di Mesir.
Diantara murid-murid beliau: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Al-Qasim bin Abdillah Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnul Khasysyab Al-Hafizh, Abul Hasan Ali bin Ahmad Ath-Thahawi dan lain-lain.

Pujian Para ulama

Imam Ibnu Yunus mengatakan “Beliau orang yang bagus hafalannya dan terpercaya, alim, jenius dan tak ada yang menggantikan beliau”.
Imam Ibnu Nudim berkata “Beliau adalah orang yang tersendiri di zamannya dalam hal keilmuan dan kezuhudan”.
Imam Abu Ishaq asy-Syirazi dalam Thabaqah Fuqaha berkata “Abu Ja’far ath-Thahawi sampai kepada beliau kepemimpinan Ashhab Abi Hanifah di Mesir”.
Imam Ibnu Abdil Barr “Imam Thahawi adalah ulama bermazhab Kufi (Kufah), beliau seorang yang alim dengan sekalian mazhab fuqaha`”.

Karangan Imam ath-Thahawi

Imam ath-Thahawi memiliki karangan yang banyak. al-Hafidh al-Qadir al-Qurasyi menyebutkan di antara karangan beliau adalah:
 1. Ahkam al-Quran (lebih dari 20 jilid)
 2. Ma’ani Atsar (ini adalah kitab karangan beliau yang pertama)
 3. Bayan Musykil al-Atsar (kitab terakhir beliau), kitab ini kemudian di ringkas oleh Ibnu Rusyd al-Maliki
 4. Mukhtashar fi al-Fiqh, kitab ini di syarah oleh beberapa ulama
 5. Syarah Jamik Kabir
 6. Syarah Jamik ash-Shaghir
 7. asy-Syuruth Kabir
 8. Syuruth Shaghir
 9. al-Mudhahir wa as-Sijillat wa al-Washaya wa al-Faraidh
 10. Naqh kitab al-Mudallitsin ‘ala al-Karabisi
 11. Mukhtasyar Kabir
 12. Mukhtashar Saghir
 13. Tarikh Kabir
 14. Manaqib Abu Hanifah
 15. Nawadir Fiqhiyah (10 jilid)
 16. Naqadir wa al-Hikayah (lebih dari 20 jilid)
 17. Hukm Aradhi Makkah
 18. Qism al-Fa`i wa al-Ghanaim
 19. Radd ‘ala Isa bin Aban
 20. Radd ‘ala Ali bin Ubaid
 21. Ikhtilaf Riwayat ‘ala Mazhab Kufiyun
 22. dll
Saat ini kitab-kitab Imam ath-Thahawi yang di ketahui telah di cetak hanyalah Aqidah Thahawiyah (bisa di download file pdfnya di SINI), Syarah ma’ani Atsar (pernah di cetak di India,), Syarah Musykil al-Atsar (5 jilid, di tahqiq oleh Syeikh Syu’aib al-arnuth, bisa di download di SINI ), Mukhtashar Fiqh (di cetak di Mesir) dan Syuruth ash-Shaghir (di cetak di Baghdah tahun 1973 dalam dua jilid). Kitab Ahkam al-Quran (2 jilid, file pdfnya bisa di download di
DI SINI ).
Beberapa file kitab yang versi maktabah Syamela bisa di download di
DI SINI

Wafatnya Imam ath-Thahawi

Imam ath-Thahawi wafat di Negri Mesir tahun 321 H dan di makamkan di perkuburan Qurafah.

Sumber;
Muqaddimah Syarah Kabir Aqidah Thahawiyah, Syeikh Sa’id Faudah

Posting Komentar

0 Komentar