Perbedaan antara kaedah Ushul fiqh dan kaedah fiqh


Tentu kita yang menggeluti fiqh dan Ushul fiqh tidak asing yang namanya dua istilah ini. Namun ada diantara kita yang tidak dapat membedakan antara dua istilah ini, sehingga kadangkala kita menamakan kaedah fiqh dengan kaedah Ushul fiqh dan sebaliknya. Namun untuk menjawab simpang-siur pemahaman kita Syaikh Dr. Murtadha ‘Ali bin Muhammad al-Daghastani menulis perbedaan dalam kitab beliau al-Madkhal ila Ushul al-Imam al-Syafi’i sebagai berikut:

Kaedah Ushul fiqh pada kebiasaannya bersumber dari lafadz-lafazh bahasa Arab dan yang berkaitan dengannya seperti nasakh, tarjih dll. Sedangkan keadah fiqh bersumber dari illat-illat hukum dan hikmah-hikmahnya 

Kaedah Ushul fiqih merupakan dalil-dalil untuk menggali furu’-furu’ syar’i sedangkan kaedah fiqh adalah jalan untuk menghimpun hukum-hukum syar’i yang berbentuk amalan yang dihimpunkan oleh satu illat.

Kaedah Ushul fiqh adalah timbangan dan ketentuan bagi istinbath ( penggalian hukum) yang benar. Kedudukannya seperti kedudukan kaedah Nahwu untuk benar dalam ucapan dan penulisan. Sedangkan kaedah fiqh merupakan qadhiah kulliah (ungkapan yang global) yang menghimpun masalah-masalah yang beragam dari bab-bab yang berbeda pula beserta sama pada illatnya.

Maudhu’(subjek) dari kaedah Ushul fiqh merupakan dalil dan hukum dan yang berkaitan dengan keduanya. Sedangkan maudhu’ dari kaedah fiqh adalah perbuatan mukallaf. Artinya kaedah Ushul fiqh adalah kata lain dari qadhiah yang mengandung dalil-dalil tafshili seperti Qur’an dan hadist yang memungkinkan untuk menggali hukum daripadanya. Sedangkan kaedah fiqh qadhiah-qadhiyah yang dibawahnya terdapat hukum-hukum fiqh yang berbentuk amaliah. Seperti contoh dibawah ini:

Kaedah Ushul fiqh: اقيموا الصلاة أمر والامر للوجوب فاقيموا الصلاة للوجوب 

Kaedah fiqh: الطهارة المتيقنة مع شك في ضدها يقين مقرون بالشك وكل يقين هذا شأنه لا يزال بالشك فالطهارة المتيقنة لا تزال بالشك في ضدها.

Adanya kaedah Ushul fiqh baik secara nyata atau bukan jauh sebelum adanya furu’-furu’ fiqhiyyah, karena mustahil adanya furu’-furu’ sebelum adanya Ushul. Sedangkan kaedah fiqh muncul setelah adanya furu’-furu’ fiqih karena kaedah fiqh itu digali dari furu’-furu’ fiqh.Ref: al-Madkhal ila Ushul al-Imam al-Syafi’i, Jil. 1, hal. 168-170, cet. Dar al-Salam, Daghastan 

Posting Komentar

1 Komentar