Kitab-kitab Karya Syeikh Yasin bin Muhammad Isa Al Fadany Al Makky Musnid Ad-Dunya. Bagian III (selesai)

Syeikh Yasin bin Muhammad IsaBaca Bagian I dan Bagian II .
Syeikh Yasin dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, karya beliau mencapai ratusan, sehingga Al-`Allamah Sayyid Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf seorang ulama Hadhramaut memuji syeikh Yasin dengan sebutan ‘’Suyuthy Zamanih” (Imam Suyuthy pada zamannya) lantaran karyanya yang demikian banyak.

Sejumlah murid dan peneliti kini mulai berusaha menginventasrisir, mengkodifikasi, dan menerbitkan karya-karya tersebut. Kabarnya hingga saat ini baru sebanyak 97 kitab diantaranya sembilan tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu fiqh dan ushul fiqh, 36 kitab tentang ilmu falak, dan sisanya cabang ilmu-ilmu yang lain
Sebagian kitab syeikh Yasin tersebut dijadikan rujukan dan pelajaran di beberapa tempat lembaga pendidikan islam seperti pesantren, madrasah majles ilmu dan perguruan tinggi baik di Asia tenggara maupun di Timur Tengah. Bahkan kitab beliau Fawaid Al Janiyah dijadikan materi silabus mata kuliah Ushul Fiqh di Fakultas Syari`ah Al Azhar. Agaknya, sebagaimana diakui oleh kalangan para ulama yang mengetahui kadar keilmuan beliau, faktor susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padatlah yang menjadikan karya syeikh Yasin dijadikan oleh para ulama dan pelajar sebagai rujukan.

Karya beliau yang terdiri dari kitab fiqh, hadits, balaghah, tarekh, falak, sanad serta dalam cabang ilmu yang lain antara lain:
1. Ad Durr al-Mandhud fi syarh Sunan Abi Daud
2. Fath al-`Allam Syarh Bulughul Maram
3. Syarh Jauhar Tsamin fi arba`in Haditsan min Ahadits Sayyidil Mursalin lil `Ajluny
4. Syarh al-Musalsal bil `iratith Thahirah
5. Bulghah Al Mustaq fi ilm Isytiqaq
6. Tasnif as-Sama`i fi Mukhtashar ilm al-Wadha`
7. Hasyiah `ala Risalah Hajar Zadah fi Ilmi Wadha`
8. Idhah an-Nur al-Lami` syarh al-Kawkab as-Sathi`
9. Hasyiah `ala al-Asybah wan Nadha-ir fi Furu` Fiqh asy-Syafii lis Suyuthy
10. Bughyah Musytaq Syarah al-Luma` Abi Ishaq
11. Ta`liqat `ala Luma` Abi Ishaq asy-Syirazy fi Ilmi Ushul
12. Hasyiah `ala at-Talaththuf Fi Ushul Fiqh
13. Hasyiah `ala al-Qawaid al-Kubra li al-`Izz bin Abd as-Salam
14. Tatmim ad-Dukhul Ta`liqat `ala Madkhal al-Wushul ila `ilm al-Ushul
15. Ta`liqat `ala Syarh Mandhumah az-zamzamy fi Ushul at-Tafsir
16. Taqrir al-Maslak liman arada `ilmi Falak
17. Al-Khamaliyah Syarh mutawasith `ala Tsamarat al-Wasilah
18. Ar-Riyadh Nadhrah Syarh Nadhm al-Alaliy al-Muntatsirah fil Maqulat al-`Asyrah
19. Syarah `ala Risalah al-Adhud fil wadha`
20. Tastnif as-Sami` mukhtashar fi Ilm al-Wadh`i
21. Syarah `ala Mandhumah Zubad li Ibni Ruslan fil Fiqh Syafii
22. Kaukab al-Anwar fi asma-i an-Nujum as-Samawiyah
23. Al-Mukhtashar al-Muhazzab fi istikhraj al-Auqat wal Qiblat bil Rubu` al-Mujayyab
24. Manhal al-Ifadah Hawasyi `ala Risalah Adab al-Bahts wa al-Munadharah li Thasy Kubra Zadah
25. Ad-Durar an-Nadhid Hasyiah `ala Kitab at-Tamhid lil Asnawi Fi Ushul Fiqh asy-Syafii
26. Nail al-Ma`mul Hasyiah `ala Ghayatul wushul `ala Lubb al-Ushul
27. Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiah `ala al-Qawaid al-Fiqhiyyah
28. Janiyy ats-Tsamar Syarah Manzumah Manazil Qamar
29. Thabaqat asy-Syafi`yyah al-Kubra
30. Thabaqat asy-Syafi`yyah al-Sughra
31. Thabaqat Ulama al-Ushul wa al-Qawa`id al-Fiqhiyyah
32. Thabaqat `Ulama al-Falak wa al-Miqat
33. Thabaqat Masyahir an-Nuhah wa Tasalsul Ahkzihim
34. Al-Mawahib al-Jazilah Syarh Stamrah al-Wasilah fi al-Falak
35. Al-Fawaid al-Jamilah Syarh Kabir `ala Tsamarah al-Wasilah
36. Husn ash-Shiqayah Syarah Kitab Durus al-Balaghah
37. Risalah fi ilm al-Mantiq
38. Ittihaf al-Khallan Taudhih Tuhfat al-Bayan fi ilm al-Bayan
39. Ar-Risalah al-Bayaniyyah `ala Thariqat as-Sual wa al-Jawab
40. Tanwir Bashirah bi Thuruq al-Isnad asy-Shahirah
41. Al-Qawl al-Jamil bi Ijazah as-Sayyid Ibrahim bin Aqil
42. Al-Isyadat fi Asanid Kutub an-Nahwiyyah wa ash-sharfiyyah
43. Al-`Ujalah fi al-Hadits al-Mustaltsal
44. Asma al-Ghayah fi Asanid asy-syeikh Ibrahim al-Hazazmi fi al-Qira-ah
45. Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah as-Sab`ah
46. Al-`Iqd al-fard min Jawahir al-Asanid
47. Ithaf al-Bararah bi Ahadits al-Kutub al-Haditsiyyah al-`Asyrah
48. Ithaf al-Mustafid bin Nur al-Asanid
49. Qurrah al-`Ayn fi Asanid A`lam al-Haramain
50. Ithaf uli al-Himam al-`Aliyyah bi al-Kalam `ala al-Hadits al-Musalsal a-Awwaliyah
51. Al-Waraqat fi Majmu`ah al-Musalsalat wa al-Awa`il wa Asanid al-`Aliyyah
52. Ad-Durr al-farid min Durar al-Asanid
53. Al-Muqtathaf min ithaf al-Kabir bi Makky
54. Ikhthiyar wa Ikhtishar Riyadh Ahli Jannah min Atsar Ahli as-Sunnah li `Abd al-Baqi al-Ba`li al-Hanbali
55. Arba`un Haditsan min Arba`in Kitan `an Arba`in `an Arba`in Syaikhan
56. Arba`un al-Buldaniyyah Arba`un Haditsan `an Arba`ina `an Arba`ina Baladan
57. Arba`un Haditsan Mutsaltsal bi an-Nuhad ila al-Jalal as-Suyuthy
58. Al-Salasil al-Mukhtarah bi Ijazah al-Mu`arrikh as-sayyid Muhammad bin Muhammad Ziyarah
59. Fath ar-Rabb al-Majid fima li Asyyakhy min Fara`id al-Ijazah wa al-Asanid
60. Silsilah al-Wushlah Majmu`ah Mukhatarah min al-hadits al-Mustalsal
61. Al-faydh al-Rahmany bi Ijazati Samahah al-Allamah al-Kabir Muhammad Taqi al-`utsmany
62. Nihayah al-mathlab fi `ulumi al-Isnad wa al-Adab
63. Ad-Durar an-Nadhir wa ar-Rawdh an-Nazhir fi Majmu` al-Ijazah bi-Tsabat al-Amir
64. Al-`Ujalah al-Makkiyah
65. Al-Waraqat `ala al-Jawahir ats-Tsamin fi al-Arba`in Haditsan min al-Hadits Sayyid al-Mursalin
66. Ta`liqat ala Kifayah al-Mustafiq li asy-Syaikh Mahfudh at-Turmusy
67. Tahqiq al-Jami` al-Hawi fi Marmiyat al-Syarqawy
68. Ittihaf at-Thalib as-sirry bil Asanid ila al-Wajih al-Kuzbari (sanad tokoh)
69. Asanid al-Faqih Ahmad bin Hajar al-Haitamy al-makky
70. Faydh ar-Rahman fi Tarjamah wa Asanid asy-syeikh Khalifah bin Hamd an-Nabhan
71. Al-Waslu ar-Rati fi Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallaty
72. Faydh al-Muhaimin fi Tarjamah wa Asanid as-Sayyid Muhsin
73. Madmah al-wujdan fi Asandi asy-Syaikh Umar Hamdan
74. Faidh al-Ilah al-`Aliy fi Asanid `abdil Baqi al-Ba`ly al-Hanbaly
75. Al-Maslak al-Jaliyy fi Tarjamah wa Asanid asy-Syeikh Muhammad `Aly
76. Ithaf al-Ikhwan bi Ikhtishar majmad a-Wujdan
77. Ittihaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Madmah al-wujdan fi Asandi asy-Syaikh Umar Hamdan
78. Ittihaf as-Samir bi Awham ma fi tsabat al-Amir
79. Ijazah as-Sayyid Muhammad `Alawy al-Maliky
80. Ijazah asy-Syeikh Aiman Suwaid
81. al-Irsyad as-Sawiyyah fi Asanid al-Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
82. Bughyatul al-Muris fi Ilm al-Asanid
83. Ta`liqat `ala al-Awail as-Sunbuliyyah
84. Ta`liqat `ala al-Awail al-`Ajluniyyah
85. Ta`liqat `ala Tsabat ay-Syanwany
86. Ta`liqat `ala Tsabat asy-Syibrazy
87. Ta`liqat `ala Tsabat al-Kuzbari al-Hafid
88. Ta`liqat `ala Husn al-Wafa li ikhwan ash-Shafa
89. ad-Durr an-Natsir fi Ittishal bi Tsabat al-Amir
90. ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyah al-`Adi wa ar-Raih bi Ijazah al-Ustad Muhammad Riyadh al-Malih
91. al-`Ujlah fi Ahadits al-Mutsaltsalah
92. al-`Iqdul Farid min Jawahir al-Asanid
93. Uqud al-Lujain fi Ijazah Syeikh Ismail Zain
94. Faidh al-Bari bi Ijazah al-Wajih as-Sayyid `Abdur Rahman al-Anbari
95. Faiydh al-Mabdi bi Ijazah asy-Syeikh Muhammad `Audh az-Zabidy
96. al-Kawakib ad-Darary fi Ijazah Mahmud bin Sa`id al-Qahiri
97. al-Kawakib as-Siyarah fi Asanid al-Mukhtarah
98. Masjarah bi Asanid al-Fiqh asy-Syafii
99. al-Muqtathif min Ittihaf al-Akabir bi Asanid al-Mufti Abdul Qadir
100. al-Mawahib al-Jazilah wa al-`Uqud al-Jamilah fi Ijazah al-`Allamah al-Bahhatsah al-Musyarik asy-Syeikh Abi Yahya Zakaria bin Abdullah Bila
101. an-Nafhat al-Maskiyyah fi Asanid al-Makkiyah
102. Nahj as-Salamah fi Ijazah ash-Shafi Ahmad Salamah
103. al-Wafi bi zaily Tazkar al-Mushafi bi Ijazah Syeikh Abdullah al-Jarafi
104. al-Washl ar-Ratibi fi Tarjamah wa Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
105. al-Washl as-Sami bi Ijazah Sayyid Muhammad al-Hasyimy.
106. Dll

Semua kitab beliau dari no. 40 merupakan kitab dalam bidang ilmu sanad.

Setelah sekian lama membaktikan dirinya dalam pengembangan ilmu agama, Hadhratus Syeikh Al `Allamah Abu Al-Fayd Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-fadany Al-Makky berpulang ke hadhiratNya pada hari jumat shubuh 27 Dzulhijjah 1410 H/20 Juli 1990 M dalam usia 75 tahun. Dalam waktu singkat berita wafatnya beliau segera menyebar luas. Orangpun berdatangan berduyun-duyun untuk berta`ziyah. Roman wajah beliau ketika wafat tampak berseri-seri dan tersenyum. Setelah dishalati usai shalat jum`at jasad beliau dimakamkan di pemakaman Ma`la. Beliau meninggalkan empat orang putra; Arafat, Fadh, Ridha dan Nizar.

Pujian Para Ulama
Kealiman dan kepakaran Syeikh Yasin diakui oleh banyak para ulama dari seluruh penjuru dunia. Baik oleh para ulama semasa beliau maupun pada masa sesudahnya. Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumary yang tak lain adalah satu satu guru beliau memuji dan menjuluki Syeikh Yasin sebagai kebanggan ulama Haramain dan sebagai Muhaddits terkemuka.

Dalam muqaddimah Kitab Fawaid Janiyyah kita akan temukan beberapa pujian ulama besar antara lain Syeikh Ismail Usman Zain al-Makky, Syeikh Abdullah bin Zaid al-Maghriby az-Zabidy (ulama Zabid, Yaman, tahun 1315 H – 1389 H) beliau merasa ta`jub dan kagum dengan kitab Fawaid Janiyyah, Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Abdur Rahman al-Ahdal (Mufti Murawa`ah-Yaman, 1307 H-1372 H). Secara khusus beliau menyusun sebuah syair panjang yang memuji SyeikhYasin diantara bait syair itu berbunyi:
انـت فــى عـلم والمعــانى فريـد         وبـعــقد الفـخار انـت الــوحيد
لــك عـز قــد اشـرقت بعـــــــلاه        شمس فضل لها الضياء يـريد
عــــــــــلوم ابـدعـتـها بـمــفـهـوم       بحـــلاهـا تـــتوج المســــتـفـيد
عصـــت فيــها عــلى فــرائد در        فـى نــحو الـحسـان هم العقود
سـائرات كالشمس فى كــل قـطر       مشرقات والـجهل منـها يـبـيـد
من يضـاهى هـذا المـقام المــعلى       ان هــذا عـــن غــيـره لــعــيـد
واذا انــتـمــى انـــاس لأصــــــل       انـت لـلســعـد اذ نسـبـت حفيد

Engkau tak ada taranya dalam ilmu dan hakikat
Dengan membangun keyajaan
Engkaulah satu-satunya yang jaya……

Begitu pula DR. Syeikh Yusuf Abdur Razaq dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo memuji Syeikh Yasin dengan salah satu syair beliau yang panjang.
Syeikh Fadhl bin Muhammad `Audh Bafadhal at-Tarimy (ulama Tarim-Yaman) juga memuji beliau dan kitab karangan beliau Fawaid al-Janniyyah dalam syairnya sebagai sebuah kitab yang dipenuhi permata.
Syeikh Sayyid Saqaf bin Muhammad as-Saqqaf (ulama Yaman, 1373H) juga memuji Fawaid al-Janiyyah beliau dalam sebuah syair beliau. Bahkan beliau menjuluki Syeikh Yasin sebagai, Suyuthi Zamanihi (Imam Suyuthi pada zamannya)

Selain itu, pujian kepada beliau juga datang dari ulama Negri India Syeikh Muhammad Abdul Hadi, serta ulama Seuwun, Yaman, Sayyid Ali bin Syeikh Balfaqih `Alawy dan juga dari ulama besar Negri Makkah Sayyid Alawy bin Abbas al-Maliky, ayahanda Abuya Abuya Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alawy bin Abbas al-Maliky al-Hasany.

Pujian tersebut bukan hanya datang dari ulama Ahlus sunnah, DR. Abdul Wahab bin Sulaiman, seorang dosen Dirasah `Ulya Universitas Ummul Qura Madinah yang merupakan tokoh wahaby dalam kitabnya yang berjudul Madinah al-Jawahir ats-Tsaminah menyebutkan Syeikh Yasin, Mudir Madratsah `Ulum Diniyah sebagai seorang muhaddits, faqih, dan salah satu ulama besar yang patut diperhitungkan.
Semoga Allah melimpahkan manfaat dan barakah ilmu beliau kepada kita semua, dan semoga Allah melahirkan kembali Syeikh Yasin al-Fadni yang lain untuk umat muslim saat ini.

Sumber:
  • Majalah AlKisah no.02/Tahun X/23 Januari-5 Februari 2012
  • Majalah AlKisah no. 01/Tahun VI/31 Desember 2007-13 Januari 2008
  • Muqaddimah kitab Al-Fawaid al-Janiyyah cet. Dar Fikr
  • Syeikh muhammad yasin al-fadani (1916 – 1990) dan ketokohannya dalam ilmu riwayah al-hadith, makalah dalam Seminar Serantau Ilmuan Hadith Dalam Peradaban di Alam Melayu oleh Mohd. Khafidz bin Soroni Mohd. Norzi bin Nasir
  • www.makkawi.com
  • dll

Dihimpun dengan mengharap barakah dan doa yang Mulia Al-`Allamah Syeikh Muhammad Yasin al-Fadany Musnid ad-Dunya oleh Ibnu Ali, Santri LPI Mudi Mesra, Samalanga, Kab. Bireun. Aceh, Indonesia.

Selesai di tulis di waktu dhuha, 27 Muharram 1434 H/ 11-12-2012 M

Posting Komentar

0 Komentar