Berbagai Macam Penulisan Hamzah

Berikut ini adalah berbagai macam penulisan hamzah menurut yang tertera dalam kitab as-Salsal al-Madkhal karangan Syaikh Abu Hamid :

1. Apabila hamzah terletak pada permulaan kalimat,maka hamzah dituliskan dalam bentuk alif pada ketiga harkatnya Contohnya خ - أخت- أب

2. Apabila hamzah terletak pada pertengahan ,dan berbaris ,maka dituliskan sebagaimana yang dikehendaki harkatnya:

-Bila harkatnya fatah, maka dituliskan dalam bentuk Alif. Contohnya سال
-Bila harkatnya kasrah hamzahnya ditulis dalam bentuk Ya Contohnya سئم
-Bila harkatnya dhammah dituliskan dalam bentuk Waw. Contohnya لؤم

3. Apabila hamzah terletak pada pertengahan dan tidak berbaris,maka hamzah dituliskan sebagaimana yang dikhendaki harkat dibelakangnya.
-Bila harkat dibelakangnya fatah, hamzah ditulis dalam bentuk alif. Contohnya رأس
-Bila dibelakangnya kasrah, maka dalam bentuk ya. Contohnya ذئب
-Bila dibelakangnya dhammah,maka dalam bentuk Waw. Contohnya لؤم

4.Apabila hamzah terletak pada akhir kalimat dan harkat dibelakangnya berbaris maka dituliskan dalam bentuk yang sesuai dengan harkat sebelumnya.
-Bila harkat dibelakangnya fatah,hamzah ditulis dalam bentuk alif. Contohnya:قرأ
-Bila dibelakangnya kasrah, maka dalam bentuk Ya.Contohnya:فتئ
-Bila dibelakangnya dhammah, maka dalam bentuk Waw.Contohnya :طرؤ

5.Apabila hamzah terletak pada akhir kalimat,dan dibelakangnya sukun,maka tidak ditulis dalam bentuk apapun,karna ada harkatnya dan sukun sebelumnya.
Contohnya :خبء-دفء-برء

- Kitab as-Salsal al-Madkhal Hal 21 Cet, Haramain

Penjelasan Abi MUDI tendang tuduhan Nabi Pembunuh berdarah dingin :
https://www.youtube.com/watch?v=qTFHRfOoRJ0

Post a Comment

0 Comments