Pembagian Masdar Serta Contohnya


Masdar adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu kejadian, terlepas dari ikatan zaman dan mengandung semua huruf fi’il. Masdar terbagi kepada babarapa bagian, diantaranya adalah:

 

1. Masdar taukid

Masdar taukid adalah masdar yang disebutkan setelah fi’il sebagai penguat dan bentuknya sama seperti bentuk fi’il, contohnya: ضربت زيدا ضربا


2. Masdar marrah

Masdar yang disebutkan untuk menyatakan bilangan perbuatan. Masdar marrah dari fi’il tsulasi mujarrad atas wazan فعلة contohnya:وقفت وقفة. Jika fi’ilnya tsulasi maka masdarnya ditambahkan huruf التاء seperti اكرمته إكرامة kecuali masdar yang terdapat huruf التاء maka setelah masdar disebutkan kata yang menunjukkan kepada bilangan, seperti رحمته رحمة واحدة . jika fi’il diatas tsulasi memiliki dua masdar, maka yang dijadikan masdar marrah adalah masdar yang paling masyhur. Jika bentuk dasar masdar tsulasi mujarrad terdapat huruf التاء maka masdarnya kembali atas wazan فعلة seperti النشدة berubah menjadi نشدة . jika bukan tsulasi mujarrad maka tetap sebagaimana adanya seperti: دحرجة


3. Masdar nau’i

Masdar yang disebutkan untuk menjelaskan nok perbuatan dan sifat. Jika atas dasar tsulasi mujarrad maka atas wazan فعلة dengan kasrah fa seperti عاش عيشة حسنة jika tsulasi mazid maka masdarnya akan menjadi masdar nok dengan wasaf seperti أكرمته إكراما عظيما .


4. Masdar mimi

Masdar yang terdapat penambahan huruf mim pada awalnya seperti منصر dengan makna النصر . Masdar mimi dari tsulasi mujarrad atas wazan مفعل dengan fatah mim dan ‘ain seperti منصر kecuali bina misal maka dibaca dengan kasrah in seperti مورث . Masdar mimi dari tsulasi mazid  atas wazan isim maf’ul seperti معتقد dengan fatah القاف.

 

5. Masdar sina’i

Masdar sina’i adalah masdar yang dihubungkan dengan ya nisbah yang beriringan dengan ta untuk menunjuki makna sifat. Masdar sina’i hanya terdapat pada isim yang musytak. Seperti  العالمية hakikat dari masdar sina’i adalah sifat yang dibangsakan kepada satu isim, seperti العالمية maksudnya adalah sifat yang dinisbatkan kepada orang alim.

 

6. Isim masdar

Isim masdar adalah isim yang menyamai masdar pada makna hudust namun tidak mencakupi semua huruf fi’ilnya seperti تكلم كلاما.

Post a Comment

2 Comments