Aliran Dalam Ilmu Ushul Fiqh

Setelah  wafatnya Imam Syafi'i, ilmu Ushul Fiqh mengalami beberapa perkembangan dan 
peningkatan sekaligus terbentuknya  tiga Thariqah  (Aliran) yang dikenal didalam ilmu Ushul Fiqh 
tersebut.

1. طريقة المتكلمين Thariqah Mutakallimun

Yang dimaksudkan Thariqah mutakallimun  di sini adalah aliran mayoritas ulama ushul dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah dan hanabilah,  maka mereka menetapkan dan menerangkan kaidah ushul sekaligus merumuskan kaedahnya tanpa menglihat kepada furu’  fiqhiyah mereka lebih mementingkan menguraikan kaedah. Maka furu’  fiqhiyah itu  mengikuti kaidah ushul (الفروع الفقهية تتبع القواعد الأصولية )

Antara kitab yg ditulis adalah:

- اللمع Al Lumak oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali As Syirazi
- شرح اللمع  Syarah Al lumak oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali As Syirazi
- النبصرة  AL Tabsirah oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali As Syirazi
- التقريب ولارشاد  At Taqrib wa al Irsyad  oleh Abu Bakar Al Baqilani
- البرهان Al Burhan oleh Imam Al Haramaein  Al Juwaini
- القواطع في أصول الفقه   Al  Qawati’ Fil Ushul Fiqh oleh Abu Muzaffar
- المسنصفى من علم الأصول  Al mustashfa oleh Imam Al - Ghazali
- المنخول من تعليقات الأصول Al mankhul min ta’liqat Al Ushul oleh Imam Al - Ghazali
- شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل  Syifa Al - Ghalil Fi bayan Al Syabah  Wa Al- Munkhil Wa Masalik Al -Ta’lil oleh AL– Ghazali
- المحصول Al Mahshul oleh  Imam Fakruddin  Arrazi

2. طريقة الفقهاء Thariqah Fuqaha'

Yang dimaksudkan Thariqah Fuqaha'  di sini adalah aliran kolompok Hanafiyah yang  menetapkan kaidah  Ushul  dengan masalah/kasus cabang cabang fiqh  yang di sampaikan oleh imam mujtahid mereka itu dan Ashab-Ashab (murid senior imam mujtahid) meraka. Manakala mereka ingin melakukan ijtihad maka mereka merujuk kepada kaidah yang telah dibuat  imam (Mujtahid).

Thariqah ini menurut Ibnu Khaldun lebih layak di aplikasikan untuk cabang cabang fiqh dan lebih dekat dengan fiqh

قال ابن خلدون في مقدمته = إلا أن كتابة الفقية  فيه أمس بالفقة ، وأليق بالفروع لكرثة  الأمثلة منها وبناء المسائل فيها على النكت 
الفقهية 

Antara kitab yg ditulis  adalah :

 -  أصول الجصاص Al Ushul Jashasi oleh Imam Abi Abu Bakar al Jassas Ahmad bin Al Jassas Ali Ar Razi
 -  كتب في الأصول Kitab Fil Ushul oleh Imam Al – Kharakhi
 - تقويم الأدلة At -Takwim Addillati oleh Abi zaid Ad Dabussi
-  مأخذ الشرائع Al -Ma’akhdh Al Shara’i oleh Abu Mansur Al Maturidi
- تأسيس النظر At – Taksis An – Nadri oleh Abi zaid Ad Dabussi
- المنار  Al -Manar Al Wusul fi Usul al Fiqh oleh Abu Al Barakat Abdullah  Atau Imam Hafizuddin An - Nasafi
- أصول السرخي Ushul Al – Sarakhi oleh Imam Abi Bakar Bin Ahmad Al – Sarakhi

3. طريقة المتأخرين باالجمع بين الطريقتين (Aliran gabungan dari dua aliran) 

Thariqah  ini muncul pada abad ke 7 ini termasuk hal yang baru dalam penyusunan ushul fiqh karena mengunakan kedua metode aliran sebelumnya.termasuk memeriksa kaidah Ushul dan mengukuhnyan dengan dalil sekeligus menerapkannya dengan cabang fiqh.

Antara kitab yg ditulis  adalah:

- بديع النظام الجامع بين أصول اليزدوي و الأحكام    Badi’un An – Nidham oleh  Mudlaffaruddin Ahmad bin Ali As-Sa'ati Al-Hanafi
- تنقيح الأصول  وشرحه التوضيح Thaqihul Ushul wa syarhi At taudhihul oleh  As – Sadrul Syariat  Abdillah  Al Mahbubi Al Bukhari  Al-Hanafi
شرح  التلويح -   Syarah Talwih oleh  Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani Asy-Syafii
- جمع الجوامع  Jamul Jawami oleh Tajuddin Abdul Wahhab Subki Asy-Syafii
- حاشية العطار على جمع الجوامع   Hasyiah Al Attar Ala – Jamul Jawami oleh Syekh Hasan Al Attar
- التحرير Tahrir oleh Ibnu Al-Hummam Al-Hanafi
- التقرير والتحبيرعلى التحرير   At Takrir Wa Tahbir Ala Tahrir  oleh Muhammad Amin yang terkenal dengan Amir Bada Syah
- مسلم الثبوت  muslim As - Subuti oleh Muhibbuddin bin Abdus Syakur
- شرح مسلم الثبوت Syarah Muslim As – Subuti  oleh Abdul Ali Muhammad bin Nidhamuddin Al-Anshari

Sumber:

-Al Khulasah Fil ushul Fiqh Syekh Hasan Alhito Hal 10 Cetakan Darul Dhiyak
-Al Wajis Fil Ushul fiqh  Syekh wahbah Zuhaili Hal l19 Cet, Darul Fikri Al muassir
-Al wajis fil ushul Fi Ushul Tasyri’ Islamiyah Syekh Hasan Alhito Hal 22 Cet, Muasas Risalah

Fiqh Mu'amalah, Simak Penjelasan Abu MUDI