Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab Fathul Mu’in dan Ulama Penggerak Jihad.


Salah satu nama yang tidak asing bagi para pelajar mazhab Syafii adalah Zainuddin al-Malaibari. Itulah nama bagi penyarang kitab Fathul Mu’in, sebuah kitab fiqih yang sangat populer bagi kalangan pelajar pertengahan. Kitab Fathul Muin merupakan kitab kurikulum tingkatan menengah di seluruh pesantren di Indonesia dan beberapa negara lainnya.


Nama lengkap beliau adalah Syeikh Zainuddin Ahmad bin Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syeikh Zainuddin al-Makhdum Kabir bin Syeikh Qadhi Ali bin Syeikh Qadhi Ahmad al-Ma’bari Asy-Syafii al-Asy’ari al-Funnani al-Malaibari.
Beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malaibar atau yang sekarang dikenal dengan Kerala, negara bagian bagian barat daya. Dilahirkan tahun 938 H/1532 M.
Imam Zainuddin al-Malaibari berasal dari keluarga al-Makhdum, satu keluarga yang diperkirakan sampai ke Malaibar, India pada abad ke 7 H/15 M. Keluarga ini didirikan oleh Syeikh Qadhi Zainuddin Ibrahim Ahmad yang merupakan paman dari Syeikh Zainuddin Kabir, sang kakek. Keluarga al-Makhdum menjadi panutan bagi masyarakat Ponnan dan Malaibar secara menyeluruh, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat yang bukan muslim. Keluarga la-Makhdum memiliki peran yang besar dalam penyebaran ilmu agama dan ilmu Arabiyah di Negri India. Sampai sekarang keluarga al-Makhdum dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan ilmu fiqh, dakwah dan adab. Menurut ahli sejarah, asal usul keluarga al-makhdum berasal dari Negri Yaman. Mereka meninggalkan negrinya dalam rangka berdakwah hingga sampai ke Negri Malaibar.

Sebagian kalangan yang menuliskan biografi beliau, seperti Imam al-Laknawi dalam kitab Nazhatul Khawatir, Syeikh Umar Ridha dalam kitab Mu’jam Muallifin, dan Az-Zarkaly dalam kitab al-A’lam, menyebutkan nama ayah beliau adalah Syeikh Abdul Aziz al-Malaibar. Namun nama ayah beliau yang sebenarnya sebagaimana beliau tulis sendiri dalam kitab beliau al-Ajwibah al-Ajibah ‘an As`ilah al-Gharibah adalah Syeikh Muhammad al-Ghazali. Sedangkan Syeikh Abdul Aziz sendiri merupakan paman Syeikh Zainuddin ini.
Ayah beliau, Syeikh Muhammad al-Ghazali merupakan seorang ulama yang wara’ dan masyhur, ahli dalam ilmu hadits, tafsir dan kalam dan merupakan qadhi di Malaibar Selatan, dan juga merupakan pendiri mesjid jamik Chombal. Ibu beliau juga merupakan seorang wanita shalihah yang berasal dari keluarga yang dikenal keshalihannya.
Kakek beliau yang juga bernama Zainuddin - sehingga dikenal dengan Syeikh Zainuddin Kabir sedangkan cucu beliau dengan Zainuddin Saghir - sangat mencintai ulama sufi terlebih lagi Imam Ghazali, sehingga beliau menamai salah satu anaknya dengan nama Muhammad al-Ghazali yang merupakan ayah dari Syeikh Zainuddin. Kakek beliau memiliki banyak karangan. Salah satunya adalah Nadham dalam ilmu akhlak, Hidayah Atqiya` yang kemudian disyarah oleh anak beliau Syeikh Abdul Aziz al-Makhdumi dengan nama Maslak al-Atqiya wa Manhaj al-Ashfiya, disyarah oleh Saiyid Abu Bakar Syatha dengan nama Kifayatul Atqiya wa Manhaj al-Ashfiya dan juga disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama Sulam Fudhala’ li Khatimah Nubala`.  Syeikh Zainuddin Kabir juga mengarang nadham yang mengajak umat dan para raja berjihad melawan kafir Portugis.
Syeikh Zainuddin Shagir Memulai membaca ilmu dasar-dasar dalam agama kepada ayahanda dan ibunda beliau. Kemudian beliau menuju ke daerah Ponnan untuk belajar kepada paman beliau Syeikh Abdul Aziz yang mengajar di Mesjid Jamik di sana.

Imam Zainuddin al-Malaibari tidak mencukupkan perjalanan ilmiyah beliau hanya di negrinya saja, namun beliau memperluas rihlah ilmiyah beliau hingga mencapai jazirah Arab dan Hijaz sambil menunaikan ibadah haji dan umrah. Beliau menetap dalam waktu lebih kurang 10 tahun dan berguru kepada beberapa ulama besar di tanah Haramain. Di antara guru-guru beliau di Haramain adalah;

 1.  Syeikh Islam Ibnu Hajar al-Haitami, merupakan guru yang paling beliau cintai sehingga dalam kitab Fathul Muin beliau menyebutkan kata “syaikhuna/guku kami” secara mutlak untuk Ibnu Hajar al-Haitami.
 2. Syeikh Islam Izzuddin Abdul Aziz Az-Zamzami
 3. Syeikhul Islam Abdurrahman bin Zayad, mufti Negri Hijaz dan Yaman
 4. Syeikh Islam Saiyid Abdurrahman ash-Shafawi
 5. Imam Zainul Abidin Abu Makarim Muhammad bin Tajul Arifin Abi Hasan ash-Shiddiqi al-Bakri, yang merupakan murid dari Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari.

Guru beliau, Syeikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami sangat mengagumi kecerdikan Imam Zainuddin. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Ibnu Hajar al-Haitami pernah mengunjungi Malaibar, India dan menetap beberapa waktu di Mesjid Jamik Ponnani tempat Syeikh Zainuddin mengajar.
Ketika beliau menetap di Haramain, beliau banyak menggunakan kesempatan untuk meminta fatwa kepada beberapa  ulama besar masa itu seperti kepada Syeikh Islam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli (w. 1004 H), Syeikh Muhammad Khatib asy-Syarbini (w. 979 H), Imam Abdullah Bamakhramah (w. 972 H), Imam Abdurrauf bin Yahya al-Makki yang juga murid dari Syeikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami. Pertanyan-pertanyan tersebut beliau kumpulkan dalam satu kitab yang beliau namakan dengan al-Ajwibah al-Ghaliyah fi al-As`ilah al-Gharibah.
Beliau mendapat talqin zikir jali dan khafi dari guru beliau Imam Muhammad bin Abi Hasan al-Bakri dan mengambil thariqat Qadiriyah dari beliau pada tahun 966 H/1587 M, tepat sebelum fajar hari jumat pada 10 Ramadhan.
Diantara ulama besar yang semasa dengan beliau dalam belajar adalah Syeikh Abu Bakar Salim al-Hadhrami, Syeikh Aidarus al-Ahmadiabadi, Imam Mula Ali Qari, Syeikh Ibnu Abdullah Saqqaf al-Hadhrami dll.

Murid-murid beliau.


Syeikh Zainuddin al-Malaibari merupakan salah satu pengkhadam Mazhab Syafii. Beliau mengajar ilmu syar’iyah dan ilmu Arabiyah di Mesjid Jamik Ponnani dalam masa 63 tahun. Dari halaqah beliau ini, lahirlah beberapa ulama besar, antara lain;
1.    Syeikh Abdurrahman al-Makhdum kabir al-Ponani
2.    Syeikh Jamaluddin bin bin Syeikh Usman al-Ma’bari al-Ponnani
3.    Syeikh Jamaluddin bin Syeikh Abdul Aziz al-Makhdum al-Ponnani
4.    Qadhi Usman Labba al-Qahiri
5.    Syeikh Qadhi Usman al-Qahiri
6.    dll

Karya-karya beliau.


    Selain mengajar, Syeikh Zainnuddin juga mengarang beberapa kitab dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya beliau adalah;
1.    Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, kitab yang berisi fiqh, aqidah dan tashawuf. Dalam kitab Fathul Mu’in, Syeikh Zainuddin sempat menyebutkan nama kitab Irsyadul Ibad ini.
2.    Ihkam Ahkam Nikah, kitab ini juga sempat beliau singguh dalam fathul muin pada awal kitab Nikah. Kitab ini pernah di cetak di Malaibar
3.    Qurratul ain bi muhimmat ad-din, yang merupakan matan dari Fathul Mu’in. Kitab ini disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin.
4.    Fathul Muin Syarh Qaurratul ain, kitab ini selesai dikarang tahun 982 H.
5.    Tuhfatul Mujahidin fi ba’dh akhbar Burtughaliyin, berisi tentang kelebihan berjihad dan sedikit sejarah kaum kafir di Malaibar dan sejarah perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis, kitab ini selesai dikarang tahun 985 H. Kitab ini telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dunia, sperti Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Ceska, Persia, Urdu, Tamil, Gujarat dan kanada.
6.    Manhaj al-Wadhih syarah kitab beliau sendiri Ihkam Ahkam nikah, salah satu naskah manuskripnya ada di Universitas malik Suud Saudi Arabiya
7.    al-Ajwibah al-Ajibah ‘an As`ilah al-Gharibah
8.    Mukhtashar Syarah Shudur fi Ahwal al-mauta wal qubur Imam Suyuthi
9.    al-Jawahir fi Uqubah Ahli Kabair
10.    al-Fatawa al-Hindiyah

Kedudukan beliau dalam mazhab Syafii.

    Walaupun nama dan pendapat beliau tidak pernah disebut oleh ulama yang membahas seputar masalah perbedaan ulama muta`akhirin Syafii’iyah seperti Syeikh Sulaiman Kurdi, pengarang kitab Fawad Madaniyah fi man Yufta biqaulihi min Muta`akhiri Syafi’iyah, dimana beliau banyak menyebutkan tentang murid Ibnu Hajar al-Haitami yang lain seperti Syeikh Abdurrauf al-Makki, namun Syeikh Zainuddin al-Malaibary mendapat kedudukan yang besar dalam barisan ulama muta`akhirin Syafi`iyah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan dan pujian dari para ulama mazhab Syafii lain terhadap kitab beliau Fathul muin. Kitab Fathul muin dijadikan pelajaran di perbagai negara yang bermazhab Syafii seperti Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Makkah, Madinah, Syam, Bagdad, Srilanka dll. Di Aceh, seluruh Dayah menggunakan kitab Fathul Muin dengan Hasyiah I’anah Thalibin sebagai kitab kurikulum setelah kitab Fathul Qarib dan Hasyiah al-Bajuri.
    Dalam kitab Fathul Muin, beliau lebih banyak cenderung kepada tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dari pada tarjih Imam Ramli.     Selain dikaji, kitab Fathul Muin juga di beri hasyiah oleh beberapa ulama, di antara hasyiahnya adalah;
1.    I’anathuth Thalibin karangan Saiyid Bakri Syatha. Kitab ini merupakan hasyiah dari fathul muin yang paling populer
2.    I’anathul musta’in syarh ‘ala Fathul muin karangan Syeikh Syahir Ali bin Ahmad bin Sa’id Bashabarin (wa. 1304 H)
3.    Tarsyihul mustafidin syarh ‘ala fath muin karangan Sayyid Alawi bin Saiyid Ahmad as-Saqqaf (w. 1335H/1916 M).
4.    Hasyiah ‘ala Fathul Muin karangan Maulana Ahmad asy-Syirazi al-Malaibari (w. 1326 H) terdiri atas 3 jilid
5.    Hasyiah ‘ala Fathul Muin karangan Syeikh Qanit Syihabuddin Ahmad Kuya asy-Syaliyati (w. 1374 H)
6.    Tansyith al-Muthali’in syarah ‘ala Fath Mu’in, karangan Syeikh Maulawi Ali bin Syeikh Arif billah Maulana Syeikh Abdurrahman an-Naqsyabandi at-Tanuri (w. 13347 H), belum sempurna.
7.    Syarah ‘ala Fath Mu’in karangan Syeikh Maulana Zainuddin al-Makhdumi al-Kahir al-Funnani (w.1304 H), terdiri atas 3 jilid.
8.    Ta’liq Kabir ‘ala Fath Mu’in, karangan Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Balankuty (w. 1341 H)
9.    Dll

Anti Penjajahan


Syeikh Zainuddin al-Malaibar juga merupakan seorang ulama yang sangat anti kepada penjajahan Portugis kala itu. Beliau sangat mencintai tanah airnya dan berupaya menyadarkan kaumnya akan pentingnya mencintai tanah air. Beliau juga menciptakan nasyid-nasyid yang mendendangkan kecintaan kepada tanah air dan membangkitkan ruh jihad melawan kaum kafir.  Untuk tujuan itu beliau mengarang Kitab Tuhfatul Mujahidin fi Ba’dh Akhbar al-Burtuthaliyin.
Dalam kitab ini beliau menjelaskan sedikit tentang hukum dan dorongan untuk berjihad, sejarah perkembangan Islam di Malaibar, sedikit tentang adat istiadat kaum kafir di Malaibar, dan sejarah masuknya kaum kafir Eropa ke Malaibar serta bagaimana buruk dan kejamnya perlakuan mereka terhadap kaum muslimin. Beliau menghadiahkan kitab tersebut kepada Sultan Ali I bin Adil Syah, sultan di India Selatan masa itu.
Kitab ini mejadi sebuah kitab yang sangat bernilai karena menggerakkan perlawanan kepada kaum penjajah Portugis dan juga merupakan kitab pertama yang menceritakan sejarah Malaibar dahulu.
Dalam kitab Tuhfatul Mujahidin, Syeikh Zainuddin al-Malaibar juga menyebutkan bagaimana Portugis menguasai hampir seluruh Kerajaan di Islam di India dan wilayah Asia Tenggara. Beliau menyebutkan beberapa raja Muslim yang mampu merebut kembali benteng-bentang yang dibangun oleh Portugis, diantaranya adalah Sulthan al-Mujahid Ali al-Asyi yang tidak lain merupakan Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Syah, yang berhasil melepaskan Sumatra dari cengkraman Portugis. [1]

Wafat

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang tahun wafat beliau. Menurut Jirji Zaidan yang diikuti oleh Carl Brockelmann dan az-Zarkali, beliau wafat tahun 987 H/1579 M. Namun pendapat ini sanga tidak tepat, karena dalam kitab Tuhfatul Mujahidin, Syeikh Zainuddin al-Malaibar juga menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 991 H/1583 M. Menurut pendapat yang kuat, beliau meninggal tahun 1028 H sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah India, Syeikh Muhammad Misliyar dalam kitabnya, Tuhfatul Akhyar fi Tarikh Ulama Malaibar.
Beliau dimakankan di dekat mesjid Jamik di Kungippalli, propinsi Chombal berdampingan dengan kubur istri beliau. Kubur beliau diziarahi oleh kaum muslim dari berbagai daerah.

[1] Tuhfatul Mujahidin, hal 287

Hukum Menjual Ayam Untuk Nyabung

Deskripsi masalah:

Tradisi pemeulöt  manok (laga ayam) memang sudah terjadi sejak  zaman dahulu, pekerjaan maksiat ini akrab kali dilakukan oleh mereka yang kurang mengerti dalam ilmu agama.Kebanyakan ayam yang  akan di laga di peroleh dari hasil pembelian dari peternak ayam dimanapun mereka berada.

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya menjual ayam kepada seseorang  yang bertujuan untuk melagakannya?

Jawaban :

Bila ditinjau dari haram halal penjualan barang pada dasarnya terdapat perincian sebagai berikut :

     - Bila kita meyakini atau dhan bahwa si pembeli membeli barang dengan bertujuan bermaksiat maka hukum menjualnya haram.

     - Bila kita waham (curiga yang sedikit) maka dimakruhkan untuk mejualnya.
Maka dalam hal menjual ayam kepada orang yang bertujuan melagakan ayam tersebut hukumnya haram.


- Kitab Fathul mu’in Juz 3 Hal 29 (و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به) والديك للمهارشة،الكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح

status air dalam ember hasil bekasan wudhu'

Deskripsi masalah:

Wudhu' merupakan syarat sah shalat dimana shalat tak akan sah tanpa adanya wudhu'  bila ditinjau dari fasilitas yang disediakan untuk berwudhuk sangat banyak ragamnya ada yang menggunakan kulah besar adapula yang menggunakan kran air, ini tergantung bagaimana kemaslahatan yang dilihat panitia, di daerah-daerah terpencil terkadang ada yang menyediakn ember di bawah kran dengan tujuan agar air tersebut dapat di gunakan kepada hal lainnya misalkan untuk menyiram tanaman dan sebagainya.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum air dalam ember pada kasus diatas apakah dibolehkan untuk berwudhu?

Jawaban:

Dilihat dari kasus diatas terdapat perinciannya sebagai berikut :

1.Bila ember yang disediakan itu besar dalam artian mencapai dua kulah maka di bolehkan untuk berwudhu' hal ini karena berpijak diatas pendapat air musta'mal (telah dipakai untuk bersuci baik hadast kecil atau besar) akan menjadi suci menyucikan bila telah banyak (mencapai dua kulah)

2.Bila ember yang disediakan itu kecil atau tidak mencapai dua kulah maka tidak dibolehkan berwudhu'.Hasyiah Qulyubi Hal 23 Juz 1


فإن جمع المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج بالجمع مع وصفه بالاستعمال بخلاف النجس


Mughni muhtaj Hal 122 Juz 1


فإن جمع المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح)  لأن النجاسة أشد من الاستعمال، والماء المتنجس لو جمع حتى بلغ قلتين: أي ولا تغير به صار طهورا قطعا، فالمستعمل أولى. والثاني لا يعود طهورا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه: وهذا اختيار ابن سريج                     Bolehkah Berwudhuk Dengan Air Hangat


Deskripsi masalah:

Berwudhuk merupakan syarat sah untuk melakukan shalat ,dalam penggunaan air untuk berwudhuk mayoritas mutawazzik (orang berwudhuk) menggunakan air dengan suhu normal, namun kadangkala karena pengaruh cuaca dingin sehingga sebagian mereka menggunakan air hangat .

Pertanyaan :

Apa hukumnya berwudhuk menggunakan air hangat ?

Jawaban : 

Berwudhuk dengan menggunakan air hangat di bolehkan dalam syara' karena tidak ada dalil yang melarangnya berbeda halnya berwudhuk dengan air yang dipanaskan cahaya matahari maka hukumnya makruh.


 
Mausua’ah fiqhiyyah Juz 39 Hal 364 Mktb syamela

ذهب المالكية والشافعية إلى أن الماء المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها ، وأضاف الشافعية : ولو كان التسخين بنجاسة مغلظة وإن قال بعضهم فيه وقفة .

وأما شديد السخونة أو البرودة فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكره في الطهارة لمنعه الإسباغ

Nihayatul muhtaj Juz 1 Hal 71 :                                                                                                                     

وعلم من ذلك عدم كراهة ما سخن بالنار ولو بنجاسة مغلظة   

Kejadian Penting di Hari Asyura

In Sya Allah besok (30/09/2017) adalah 10 Muharram atau lebih dikenal dengan hari Asyura. Hari Asyura merupkan hari bersejarah tidak hanya bagi umat Islam, namun juga bagi umat Yahudi. Banyak peristiwa penting dalam sejarah terjadi pada hari Asyura. 
Beberapa kejadian penting di hari Asyura, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل افترض على بين إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموه ووسعوا على عيالكم فيه فإنه من وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله عليه سائر سنته فصوموه فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم فأصبح صفيا ورفع فيه إدريس مكانا عليا وأخرج نوحا من السفينة ونجى إبراهيم من النار وأنزل الله فيه التوراة على موسى وأخرج فيه يوسف من السجن ورد فيه على يعقوب بصره وفيه كشف الضر عن أيوب وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود ذنبه وفيه أعطى الله الملك لسليمان وفي هذا اليوم غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أول يوم خلق الله فيه الدنيا
وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم عاشوراء وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وهو صوم الأنبياء ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل السموات السبع ومن صلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين عاما ومن سقى في يوم عاشوراء شربة ماء سقاه الله يوم العطش الأكبر كأسا لم يظمأ بعدها أبدا وكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن تصدق فيه بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط ومن اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت ومن مسح فيه على رأس يتيم أو أحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم ومن عاد مريضا في يوم عاشوراء فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهم وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرش واللوح والقلم وهو اليوم الذي خلق الله فيه جبريل ورفع فيه عيسى وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, Rasulullah bersabda; sesungguhnya Allah mewajibkan atas bangsa israil puasa satu hari dalam setahun yaitu pada hari Asyura. Hari Asyura adalah hari sepuluh bulan Muharram, maka berpuasalah kamu pada hari tersebut dan perbanyaklah nafaqah terhadap keluargamu pada hari tersebut. Karena siapa saja yang memperbanyak memberi nafaqah terhadap keluarganya pada hari tersebut maka Allah akan meluaskan (rizkinya)pada ketinggalan tahun tersebut. Maka berpuasalah karena hari tersebut adalah hari Allah menerima taubat Nabi Adam sehingga Nabi Adam menjadi bersih, dan Allah mengangkat Nabi Idris as ke tempat yang tinggi, Allah mengeluarkan Nabi Nuh as dari kapal, Allah melepaskan Nabi Ibrahim dari api, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa as, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, Allah mengembalikan pandangan Nabi Ya`qub, Allah menyembuhkan sakit Nabi Ayyub, Allah mengeluarkan Nabi Yunus as dari perut ikan, Allah membelah laut bagi Nabi Musa as dan Bani Israil, Allah mengampuni dosa Nabi Daud, Allah memberi kerajaan bagi Sulaiman, Allah ampunkan bagi Nabi Muhammad segala yang terdahulu dan yang kemudian, Hari Asyura adalah hari permulaan jadi dunia, Hari Asyura adalah hari permulaan turunnya hujan, Hari Asyura adalah hari permulaan turunya rahmat ke bumi. Maka barang siapa berpuasa pada hari Asyura seolah-olah ia berpuasa setahun, sedangkan puasa setahun itu adalah puasanya para Nabi. Barang siapa menghidupkan malam Asyura dengan beribadat maka seolah-olah ia telah beribadat kepada Allah seperti ibadat penghuni tujuh langit, barang siapa yang shalat pada malamnya empat rakaat, ia membaca pada tiap-tiap rakaat Alhamdulillah(surat al-Fatihah) satu kali, qul huwallahu ahad (surat al-Ikhlash) 51 satu kali maka akan Allah ampunkan dosa lima puluh tahun. Barang siapa memberi minum pada hari Asyura maka Allah akan memberi ia minum pada hari kehausan yang besar(kiamat) dengan minuman yang tidak akan membuat ia haus setelahnya. Dan seolah-olah ia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sekejap matapun, barang siapa bersadaqah pada hari Asyura maka seolah-olah ia tidak pernah menolak oarng-orang yang meminta-minta. Barang siapa mandi dan bersuci pada hari Asyura maka ia tidak akan sakit pada tahun tersebut kecuali sakit mati, barang siapa menyapu kepala anak yatim atau berbuat baik kepada mereka maka seolah-olah ia telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim anak Adam. Barang siapa yang menjenguk orang sakit pada hari tersebut maka seolah-olah ia telah menjenguk seluruh anak Adam yang sakit. Hari Asyura adalah hari Allah ciptakan Arasy, Lauh dan Qalam dan malaikat Jibril dan Allah angkatkan Nabi Isa ketempat yang tinggi dan hari Asyura adalah hari terjadinya kiamat.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pada hari Asyura ada beberapa kejadian penting bagi umat islam yaitu:

 1. Allah mengampuni dosa Nabi Adam.
 2. Allah mengangkat Nabi Idris as ke tempat yang tinggi.
 3. Allah mengeluarkan Nabi Nuh as dari kapal.
 4. Allah melepaskan Nabi Ibrahim dari api.
 5. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa as
 6. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara.
 7. Allah mengembalikan pandangan Nabi Ya`qub.
 8. Allah menyembuhkan sakit Nabi Ayyub
 9. Allah mengeluarkan Nabi Yunus as dari perut ikan.
 10. Allah membelah laut bagi Nabi Musa as dan Bani Israil.
 11. Allah mengampuni dosa Nabi Daud.
 12. Allah memberi kerajaan bagi Sulaiman
 13. Hari Asyura adalah hari Allah angkat Nabi Isa as
 14. Allah ampunkan bagi Nabi Muhammad segala yang terdahulu dan yang kemudian.
 15. Hari Asyura adalah hari permulaan jadi dunia
 16. Hari Asyura adalah hari permulaan turunnya hujan
 17. Hari Asyura adalah hari permulaan turunya rahmat ke bumi.
 18. Hari Asyura adalah hari diciptakannya Arasy, Lauh dan Qalam dan malaikat Jibril 
 19. Hari Asyura adalah hari terjadinya kiamat.
Jangan lupa besok berpuasa Asyura dan mengamalkan doa-doa yang di baca di hari Asyura. Untuk doa tersebut silahkan di baca di tulisan kami  Amaliyah di Hari Asyura..   

Asal Mula Bubur Asyura.

Sudah menjadi tradisi umat Islam di banyak negri di dunia ini pada hari asyura masyarakat membuat masakan jenis bubur menurut tradisi masing-masing. Bubur tersebut dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang lain. Tradisi bubur Asyura bukan hanya ada di Nusantara saja, namun ternyata juga ada di luar negri. Lalu kira-kira bagaimana asal mula tradisi bubur Asyura tersebut? Kenapa sampai sepakat membuat bubur di hari Asyura?
Diriwyatkan bahwa setelah Nabi Nuh as dan para pengikit beliau turun dari kapal, mereka mengadu kepada Nabi Nuh bahwa mereka dalam keadaan lapar sedangkan bekal mereka sudah habis. Maka Nabi Nuh as memerintahkan mereka untuk membawa sisa perbekalan yang mereka miliki. Maka ada dari mereka yang hanya memiliki satu genggam gandum, ada yang hanya memiliki sisa satu genggam kacang adas, ada yang hanya memiliki satu genggam kacang dan ada yang membawa satu genggam kacang homs sehingga ada tujuh jenis biji-bijian yang terkumpulkan. Kemudian Nabi Nuh as memasak semuanya dalam satu masakan sehingga jadilah makanan sejenis bubur. Mereka makan bubur tersebut dan mencukupi untuk mengenyangkan semua pengikut beliau dengan barakah Nabi Nuh as. Allah berfirman dalam al-quran;

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ ْ

dikatakan; hai Nuh, turunlah dengan kesejahteraan dari kami dan keberkatan atas kamu dan umat yang bersamamu (Q.S. Hud 48)

Kebetulan pada hari tersebut adalah hari Asyura (10 Muharram). Selanjutnya memasak bubur tersebut terus menjadi tradisi di berbagai daerah di dunia menurut daerah masing-masing. (1)

Jangan lupa baca; Kelebihan dan Amaliyah di Hari Asyura.

Mungkin ada yang bertanya; memasak bubur tersebut adakah dalilnya dari Rasulullah ?
Perlu diingat, memasak bubur di hari Asyura itu bukanlah ibadah, jadi tidak perlu ada dalil shahih. Minimal kesunnahan memperbanyak nafakah bagi keluarga pada hari Asyura ada dalil yang shahih sebagaimana kata Imam al-Ajhuri .(2)
Jangan lupa besok (29/09/2017) melakukan puasa Asyura;

سئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال يكفر السنة الماضية
Nabi pernah di tanyakan tentang puasa Asyura, beliau menjawab “puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang telah lalu”. (H. R. Imam Muslim)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Saiyid Bakri Syatha Taqriqat ‘ala Hasyiah Ianah Thalibin jlid 2 hal 267 Toha Putra, Syeikh Ismail Haqqi, Tafsir Ruhul Bayan jild 4 hal 87 Dar Ihya Turats Arabi 
 2. Hasyiah Ianah Thalibin Jld 2 hal 267 Toha Putra

Download Kitab-kitab Syarah Matan Ghayah wa Taqrib

Salah satu kitab bagi pelajar mubtadi dalam mazhab Syafii yang cukup populer adalah kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang di karang oleh al-Allamah Qadhi Abu Syuja’. Biografi beliau pernah kami posting dalam tulisan kami Biografi Qadh Abu Syuja'. Kitab ini dipelajari oleh para pelajar pemula dalam mazhab Syafii di seluruh dunia. Selain itu, kitab ini banyak di syarah oleh para ulama, di antara syarah-syarahnya juga banyak yang kemudian di beri hasyiah oleh ulama selanjutnya. Selain ini, Matan Ghayah wa Taqrib ini juga di gubah menjadi nadham oleh beberapa ulama yang kemudian di syarah juga oleh ulama lainnya. Kami berusaha mencari file pdf kitab-kitab syarah dan hasyiah atas matan Ghayah wa Taqrib ini. Ada yang masih berupa manuskrip dan ada juga yang sudah diterbitkan oleh beberapa penerbit namun belum kami temukan file pdfnya. Dari hasil pencarian kami, beberapa kitab Syarah Matan Ghayah wa Taqrib dan nadhamnya yang file pdf nya bisa di donwload di bawah ini;

 1. Kitab Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh alfadh at-Taqrib atau nama lainnya Qaul al-Mukhtashar fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar karangan Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi (859-918 H /1455 -1512 M), DOWNLOAD (PDF, cetakan Dar Hazm) , DOWNLOAD (Syamela)
 2. Hasyiah al-Bajuri 'ala Fathul Qarib karangan Syeikhul Islam, Syeikh al-Azhar Imam Ibrahim al-Bajuri DOWNLOAD JILID 1, dan DOWNLOAD 2.  (cetakan Dar Kutub Ilmiyah). DOWNLOAD JILID 1, JILID 2 (cetakan Mesir tahun 1285 H). Untuk cetakan terbaru yang terbaik saat ini adalah cetakan Dar Minhaj, Jeddah, yang ditahqiq oleh Syeikh Mahmud SHalih al-Huhaidy. JILID 1, JILID 2, JILID 3, JILID 4
 3. Qut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul al-Qarib al-Mujib karangan ulama Nusantara, Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (wafat 1315 H)  DONWLOAD PDF.  Cetakan Dar Kutub Ilmiyah, thn 1418-1998. 
 4. Hasyiah al-Allamah al-Birmawi 'ala Syarah Syarah Fath al-Qarib Ibnu Qasim  karangan Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Syihabuddin al-Birmawi al-Azhari al-Anshari, Syeikh al-Azhar ke dua (wafat 1106 H/1695 M).   DOWNLOAD PDF.   (cetakan lama)
 5. Taqrirat Syeikh al-Anbabi 'ala Hasyiah al-Birmawi 'ala Syarah Ibn Qasim 'ala Matn Abi Syuja' karangan Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Husain al-Anbabi asy-Syafii (1240-1313 H), beliau adalah murid dari Syeikh Ibrahim al-Bajuri dan juga menjadi Syaikhul al-Azhar ke  DOWNLOAD PDF (cetakan lama)
 6. Hasyiah 'ala Qaul Mukhtar fi Syarah Ghayah al-Ikhtishar karangan DR. Sa'aduddin al-Kubi. DOWNLOAD PDF (dua jilid cetakan Maktabah Ma'arif, Riyadh, Saudi Arabiya)
 7. al-Iqna` fi Halli Alfadh Abi Syuja` karangan Syamsuddin Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj Syarah Minhaj Thalibin. DOWNLOAD PDF Jld 1DOWNLOAD PDF JLD 2(cetakan Dar Kutub Ilmiyah, tahqiqan Syeikh Ali Muhammad Mu'awwadh dan Syeikh Adil Ahmad Abdul Maujud). DOWNLOAD Jilid 1 dan Jilid 2 (cetakan Mathba'ah al-Khairiyah, Mesir) tahun, yang disertai dengan taqriran dari Syeikh 'Audh dan sebagian Taqrirat Syeikhul Islam Ibrahim al-Bajuri dan beberapa taqrirat ulama lainnya.  DOWNLOAD (Format Syamela)
 8. Hasyiah Bujairimi 'ala Khatib atau nama lainnya Tuhfatul al-Jaibi 'ala Khatib karangan Syeikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi asy-Syafii (wafat 1221 H). DOWNLOAD PDF Cet. dar Kutub Ilmiyah, 6 jilid tahun 1996. DOWNLOAD (format Syamela) 
 9. Hasyiah an-Nibrawi 'ala Syarah al-Khatib li Abi Syuja' karangan Syeikh Abdullah bin Muhammad an-Nibrawi (wafat 1275 H).  Saat ini kitab ini juga telah dicetak oleh penerbit Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, Libanon, terdiri dari 3 jilid, namun kami belum menemukan file pdfnya. File yang kami temukan hanyalah file cetakan lama yang tulisannya agak kabur terdiri dari dua jilid. DOWNLOAD JILID 1, DOWNLOAD JILID 2. 
 10. Kitab an-Nihayah Syarh Matn al-Ghayah wa at-Taqrib karangan Abi Fadhal Waliyiddin al-Bashir asy-Syafii. Cet. Dar Kutub Ilmiyah th 2010 DOWNLOAD PDF 
 11. Tuhfah al-Labib fi Syarh at-Taqrib karangan al-Imam Ibnu Daqiqul 'Id (625-702 H).  DOWNLOAD PDF
 12. Kifayatul al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar karangan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi asy-Syafii . Cet. Dar Kutub Ilmiyah th 2001, DOWNLOAD PDF (cetakan Dar Basyair, tahqiqan  Pentahqiq ; Abdul Qadir Arnauth dan Thalib 'Awwad terbitan tahun 2001), DOWNLOAD PDF (cetakan Dar Minhaj, thn yang merupakan cetakan terbaik saat ini) , DOWNLOAD (format Syamela). 
 13. Tazhib fi Adillah Matn at-Taqrib karangan ulama zaman ini, Syeikh DR. Dib Musthafa Bugha. Sesuai dengan namanya, kitab ini menjelaskan dalil ayat dan hadits bagi semua hukum yang disebutkan dalam kitab matn Taqrib. DOWNLOAD PDF. dan Format Syamela
 14. al-Imta' bi Syarh Matn Abi Syuja' karangan salah satu ulama al-Azhar saat ini, Syeikh Hisyam Kamil Hamid asy-Syafii al-Azhari. DOWNLOAD PDF  (bukan versi yang sesuai dengan cetakan asli)
 15.  Imta' al-Asma' fi Syarh Matn Abi Syuja' karangan putri dari Syeikh Hasan Hitu, DR. Syifa binti Muhammad Hasan Hitu, selesai beliau karang pada tahun 2004. Kitab ini telah dicetak oleh beberapa penerbit Timur Tengah, seperti Dar Dhiya, Kuwait, namun sampai saat ini belum kami temukan file pdf hasil scan dari cetakan asli, yang kami temukan hanyalah file pdf yang diubah dari word dan belum berbentuk siap cetak. DOWNLOAD


Selain itu ada beberapa file syarah dan hasyiah atas syarah Matn Ghayah Taqrib yang belum kami temukan file yang sudah di cetak, namun sebagiannya kami temukan file pdf yang masih manuskrip. Beberapa syarah tersebut adalah; 
 1. Fathul Ghaffar bi Kasyf Mukhabbat Ghayah al-Ikhtishar karangan Syeikh Muhammad bin Qasim al-Abbadi, pengarang kitab Hasyiah Tuhfah dan Hasyiah Ayatul Baiyinat dan Hasyiah Gharar Bahiyah. DOWNLOAD , manuskrip lainnya bisa jga di DOWNLOAD perlahamannya yang lebih terang -namun tidak lengkap- di SINI.  
 2. Kitab Kifayah al-Labib fi Halli Syarh Abi Syuja' al-Khatib karangan Syeikh Hasan bin Ali al-Mudabaghi, DOWNLOAD  . manuskrip lainnya bisa jga di DOWNLOAD perlahamannya yang lebih terang -namun tidak lengkap- di SINI

Selain disyarah, kitab Matn Ghayah wa Taqrib juga di ubah menjadi nadham oleh para ulama. Salah satu nadhamnya yang terkenal adalah Nihayah Tadrib karangan Syeikh Syarafuddin al-Imrithi. 
Untuk file pdf nadham tersebut, silahkan di download di SINI . (di cetak bersama dengan Matn Ghayah wa Taqrib)
Untuk Syarahnya, file yang kami temukan hanyalah file kitab at-Thzib Tahzib Tuhfah al-Habib fi Syarh Nihayah at-Tadrib karangan Syeikh Syihabuddin Ahmad bin Hijazi al-Fasyani (wafat 978 H). DOWLOAD PDF. 

Sebenarnya masih ada lagi syarah-syarah kitab Matn Ghayah wa Taqrib, walaupun sudah dicetak, namun belum kami temukan file pdfnya. 

donasi
donasi

selengkapnyaAMALAN SUNAT

selengkapnyaDownload

selengkapnyaDOA

selengkapnyaAswaja