Google plus twitter facebook RSS feed Berlangganan
Bahtsul Masail mudi mesra

Azan dalam keadaan duduk

Deskripsi masalah :

Kebanyakan tempat dilihat pengumandangan azan dilakukan muazzin dalam keadaan berdiri, dan sangat jarang dilantunkan muazzin dalam keadaan duduk atau lainnya.

Pertanyaan :

Apakah hukumnya azan sambil duduk ?

Jawaban :

Dituntut sunnahkan dalam mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri berdasarkan Hadist Rasulullah SAW :

يا بلال قم فناد بالصلاة
“Ya Bilal,,Berdirilah maka panggillah untuk shalat”

Maka jika seseorang muazzin melantunkan azan tanpa berdiri beserta ia kuasa untuk berdiri hukumnya makruh.

- Asnal Mathalib Juz 1 Hal 127 Maktabah Syamelah
 يستحب (القيام) في الأذان والإقامة لخبر الصحيحين «يا بلال قم فناد بالصلاة» ولأنه أبلغ في الإعلام (والاستقبال) فيهما للقبلة لأنها أشرف الجهات ولأنه المنقول سلفا وخلفا (فلو تركهما) مع القدرة (كره) لمخالفته السلف والخلف (وأجزأه) لأن ذلك لا يخل بالأذان والإقامة (والاضطجاع) فيما ذكر (أشد كراهة) من القعود فيهBiografi Imam Jalal al-Mahalli, pengarang Kitab al-Mahali syarh Minhaj

Bagi para pelajar mazhab Syafii, nama al-Mahalli sudah tidak asing lagi. Hal ini karena, salah satu karya beliau, Syarah al-Mahalli ‘ala Minhaj ath-Thalibin Imam Nawawi menjadi salah satu kitab  syarah Minhaj Imam Nawawi yang paling populer. Di Aceh, kepandaian seorang santri biasanya diukur dengan kemampuannya membaca dan menerangkan isi kandungan kitab yang nama aslinya adalah Kanz Raghibin ‘ala Minhaj ath-Thalibin ini.
Lalu bagaimana sebenarnya profil beliau? Nama lengkap beliau adalah Imam Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Syihabuddin Ahmad bin Kamaluddin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim al-Abbas al-Anshari al-Mahalli. al-Mahalli ini adalah dinisbahkan kepada Mahallah Kubra. Kota al-Mahalla Kubra saat ini adalah kota industri dan pertanian besar di Mesir, yang terletak di tengah Delta Nil di tepi barat dari anak sungai Damietta. Kota ini dikenal dengan industri tekstilnya. Ini adalah kota terbesar di Provinsi Gharbia dan yang terbesar kedua di Delta Nil.
Beliau di lahirkan dibulan syawal tahun 791 H/1389 M di kota Cairo.

Guru-guru beliau;

Imam al-Mahalli belajar dari para ulama-ulama di masa beliau, diantara guru-guru beliau adalah;

 1. Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Daim an-Nu’aimi al-Asqalani al-Birmawi asy-Syafii (763-831 H). Dar beliau, Imam Mahalli belajar ilmu Fiqh, Ushul Fiqh dan ilmu Arabiyah. Imam Birmawi ini juga tinggal di Madrasah Baibarisiyah bersama Imam al-Mahalli, hal ini membuat Imam Mahalli punya kesempatan banyak untuk mengambil ifadah dari Imam Birmawi.
 2. Imam al-Faqih Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Bajuri yang lebih dikenal dengan Burhan al-Bajuri (750-825 H), dari beliau, Imam al-Mahalli mengambil ilmu Fiqh.
 3. Imam al-Muhaddis Jalal al-Mahalli Abu Fadhal Abdurrahman bin Umar bin Ruslam al-Kinani al-Asqalani al-Bulqini al-Mishri yang dikenal dengan Jalal al-Bulqini (763-824 H). Dari beliau, Imam Mahalli belajar ilmu hadits.
 4. Imam al-Muhaddits Waliyuddin Abu Zar’ah Ahmad bin Abdurrahim al-Iraqi (762-826 H). Dar beliau, Imam Mahalli belajar ilmu ulumul hadits.
 5. Imam al-Muhaddits Qadhi Qudha Izzuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah al-Kinani (694-767 H). Dari beliau, Imam Mahalli belajar ilmu ushul fiqh dan hadits.
 6. Syeikh Syihabuddin al-‘Ujaimi, cucu dari Ibnu Hisyam. Dari beliau, Imam al-Mahalli belajar ilmu Nahu.
 7. Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad bin Shaleh bin Muhammad bin Abdullah Syathanufi (wafat 873 H), dari beliau, Imam Mahalli belajar ilmu Nahu dan ilmu Arabiyah lainnya.
 8. Imam Nashiruddin Abu Abdullah Muhammad bin Anas bin Abi Bakar bin Yusuf ath-Thantadai al-Hanafi (wafat 809 H) dari beliau, Imam Mahalli belajar ilmu faraidh dan ilmu hisab.
 9. Imam Badaruddin Mahmud bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad al-Aqsharai (wafat 825 H), dari beliau, Imam Mahalli belajar ilmu mantiq, jadal, bayan, ma’ani, arudh dan ushul fiqh.
 10. Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman ath-Thai al-Bisathi al-Maliki (760-842 H), dar beliau, Imam Mahalli belajar ilmu tafsir, ushuluddin dan beberapa ilmu lainnya.
 11. Imam Alaiddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari al-Hanafi (779-841 H).
 12. Syeikh Nidhamuddin Yahya bin Yusuf bin Muhammad Isa ash-Shairami al-Hanafi (777-833 H) dari beliau, Imam Mahalli beljar ilmu fiqh dan beberapa ilmu aqliyah.
 13. 13. Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Khidir bin Musa ad-Dairi (788-862 H)
 14. Syeikh Majduddin al-Birmawi asy-Syafii
 15. Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Khalil al-Ghuraqi asy-Syafii (816 H), dengan beliau Imam Mahalli belajar ilmu fiqh
 16. Syeikh Syihabuddin Ahmad bin Abi Ahmad Muhammad bin Abdillah al-Maghrawi al-Maliki (820 H)
 17. Syeikh Kamaluddin Abu Baqa Muhammad bin Musa bin Isa bin Ali bin Damiri (742-808 H)
 18. Syeikh Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Imad bin Yusuf al-Aqfahasi al-Qahiri yang lebih dikenal dengan Ibnu Imad (750-808 H)
 19. Syeikh Badaruddin Muhammad bin Ali bin Umar bin Ali bin Ahmad ath-Thanbadi
 20. Syeikhul Islam Syihabuddin Asqalani (773-852 H), Imam Jalal Mahalli membaca sekalian Syarah alfiyah al-Iraqi kepada beliau dan mendapat izin untuk mengajarnya, dan dari beliaulah Imam Jalal Mahalli mendapatkan ilmu yang banyak dalam bidang hadits dan ulumul hadits.
 21. Syeikh Jamaluddin Abdullah bin Fadhlullah, dari beliau Imam Jalal Mahalli belajar ilmu hadits
 22. Syeikh al-Muhaddis Syarafuddin Abu Thahir Muhammad bin Muhammad bin Abdul Lathif asy-Syafii (737-821 H)
 23. Imam Syamsuddin Abi Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Jazri asy-Syafii (751-833 H) , seorang ulama yang terkenal dalam ilmu qiraah di zamannya.
 24. Syeikh Nashiruddin Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Ajmi (wafat 855 H), Imam Jalal Mahalli membaca al-quran kepada beliau saat Imam Mahalli masih kecil.
 25. dllImam Jalal Mahalli dikenal sebagai imam yang alim dan tahqiq, ahli dalam bidang nadhar dan sangat cerdas, shahih zihinnya, sehingga para ulama yang semasa dengan beliau memberikan tamsilan terhadap akal beliau “ ان ذهنه يثقب الماس zihin (akal/kecerdasan) beliau mampu melubangi intan”. Beliaupun pernah berkata “pemahamanku tidak menerima tersalah”. Imam Sakhawi menghikayahkan bahwa Imam Kamaliyah bercerita bahwa beliau pernah melihat Imam al-Wana`i ketika berhadapan dengan Imam al-Mahalli bagaikan seorang anak-anak dengan mu’allimnya. Imam al-Mahalli juga dikenal sebagai seorang yang dihormati baik dikalangan khusus maupun dikalangan umum, dan penuh wibawa.
Beliau dikenal sebagai ulama yang hidup dengan shaleh dan wara` serta selalu menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, ketika para pembesar kerajaan datang kepada beliau, beliau tidak berpaling kepada mereka dan bahkan tidak memberikan izin untuk masuk bagi mereka. Beliau selalu bersikap tegas pada kebenaran dan selalu mewasiatkan kebenaran kepada para pembesar pemerintah, qadhi dan lainnya dalam berbagai majlis, sedangkan mereka tunduk kepada Imam Mahalli. Pernah beliau ditawari jabatan hakim agung, namun beliau menolaknya dan mengatakan kepada raja bahwa beliau tidak mampu, bahkan kepada murid-muridnya beliau mengatakan tidak menerima jabatan tersebut karena beliau tidak sanggup menahan pedihnya api neraka. Pada beliau juga sering dhahir banyak karamah.
Beliau menjadi pengajar fiqh di Madrasah al-Burquqiyah setelah Imam Syihab al-Kaurani, juga mengajar di Madrasah al-Muaiyidah setelah wafatnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, sehingga nama beliau menjadi masyhur dan dikunjungi oleh umat dari jauh dengan tujuan meminta fatwa dan untuk tabarukan. Beliau juga dipercayakan menjaga beberapa wasiat dan wakaf dan beliaupun mengelolanya dengan baik.
Beliau hidup dalam keadaan serba kekurangan dalam hal pakaian dan kendaraan. beliau hidup dengan usaha tijarah kain, kemudian beliau menempatkan orang lain untuk duduk di toko beliau, sedangkan beliau hanya mengunjunginya sesekali saja, dan beliau fokus kepada mengajar dan menulis.
Beliau sempat menunaikan haji beberapa kali. Imam ‘Imad menyebutkan beliau sebagai “Imam Taftazaninya orang Arab”.

Kitab-kitab karya Imam Mahalli.

Imam al-Mahalli banyak menuliskan berbagai kitab dalam berbagai macam ilmu. Kitab-kitab beliau mendapat sambutan yang luar biasa dari para penuntut ilmu di masa beliau hingga sekarang, bahkan para masyayikh yang berada pada thabaqah guru-guru beliau juga ikut membacakan kitab karangan beliau. Kitab-kitab beliau dikenal karena tahqiq dan penguraian yang bagus. Imam Sakhawi menyebutkan bahwa tidak terhitung jumlah pelajar yang datang membacakan kitab dihadapan beliau, para pembesar ulama pun juga datang kepada beliau untuk mengambil ilmu dari beliau, sehingga dari beliau lahirlah para ulama yang banyak yang menjadi para pengajar pada masa beliau masih hidup. Walaupun demikian, beliau dikenal sebagai orang yang tidak segan-segan untuk merujuk kembali pendapat beliau bila menemukan kebenaran pada orang lain setelah hati-hati yang kuat.


Beberapa kitab karangan beliau adalah;

 • Kanz Raghibin Syarh Minhaj Thalibin, sebuah kitab fiqh syarah atas kitab Minhaj Imam Nawawi dan merupakan salah satu syarah minhaj yang banyak menjelaskan tentang khilafiyah dalam mazhab Syafii. Kitab ini di beri hasyiah oleh beberapa ulama, antara lain;

 1. Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (wafat 1069 H)
 2. Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi Amirah (wafat 957 H), kedua hasyiah ini dicetak dalam satu cetaan dan biasa dikenal dengan Hasyiatani.
Kitab Kanz Raghibin dengan kedua hasyiahnya ini menjadi salah satu kitab rujukan yang dipelajari diberbagai lembaga pendidikan. Di Aceh, Kitab Kanz Raghibin dipelajari oleh santri Aliyah setelah tamat Fathul Muin, dan menjadi tolak ukur kemampuan seorang tengku dalam memahami kitab kuning.

 • al-Badr al-Thaliq fi Hall Jam’ al-Jawami’, kitab ushul fiqh syarah atas Jam’ul Jawamik karangan Ibn Subki. Selesai beliau karangan pada tahun 824 H, kitab ini medapat sambutan luar biasa dari para ulama, dan menjadi kitab syarah utama bagi kitab Jam’ul Jawamik. Kitab ini diberi hasyiah oleh beberapa ulama, antara lain;


 1. Hasyiah Syaikhul Islam Kamaluddin bin Abi Syarif (wafat 905 H) dengan nama ad-Durar al-Lawami’ , pernah dicetak di Fas, Maghribi tahun 1312 H, saat ini juga diterbitan olah penerbit di Saudi Arabiya dalam 5 jilid.
 2. Hasyiah Syeikh Zakaria al-Anshari (wafat 926 H), saat ini dicetak oleh penerbit DKI dan Maktabah ar-Rusyd, Saudi dalam 4 jilid.
 3. Hasyiah Syeikh Abdurrahman al-Banani (wafat 1198 H) 2 jilid
 4. Hasyiah Syeikh Hasan al-Athari (w. 1250 H), Hasyiah ini kemudian diberikan taqrirat oleh Syeikh al-Azhar, Syeikh Abdurrahman Syarbini. (2 jilid)
 5. Hasyiah al-Laqqani
 6. Hasyiah Syihabuddin al-Burullusi al-Amirah
 7. Ayatul Baiyinat karangan Imam Ibnu Qasil al-Abbadi (4 jilid)

 • Syarah Waraqat karangan Imam Haramain. Merupakan kitab ushul fiqih yang umumnya di pelajari sebagai materi dasar dalam bidang ushul fiqh. Kitab ini diberi hasyiah oleh beberapa ulama, antara lain;
 1. Hasyiah Nafahat ‘ala Syarh Waraqat karangan ulama Nusantara, Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan merupakan salah satu hasyiah terbaik atas kitab waraqat.
 2. Syeikh Ibnu Qasim al-Abbadi dengan dua hasyiah beliau, Syarah Kabir dan Syarah Shaghir.
 3. Syeikh Ahmad Dimyathi
 4. Syeikh Muhammad Shafti
 5. Syeikh Muhammad Shimbati
 6. Syeikh Syihabuddin Qalyubi

 • Tafsir Jalalain, kitab tafsir karangan beliau, mulai dari awal surat al-Kahfi hingga akhir al-quran, dan beliau meninggal sebelum menyempurnakannya, maka kemudian dilanjutkan hingga sempurna oleh Imam Suyuthi. Oleh karena itu kitab ii dikenal dengan nama Tafsir Jalalain (tafsir dua Imam Jalal, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi). Kitab Tafsir Jalalain juga diberi hasyiah oleh beberapa ulama, antara lain;

 1. Hasyiah Shawi karangan Syeikh Ahmad Shawi, 4 jilid. Hasyiah Shawi ini merupakan hasyiah atas tafsir Jalalain yang paling populer.
 2. Hasyiah Futuhat Ilahiyah karangan Syeikh Abu Daud Sulaiman bin Umar al-Ujaili (w. 1204 H), 4 jilid.
 3. Qabs an-Nirain 'ala Tafsir Jalalain, karangan murid Imam Suyuthi sendiri, Syeikh Muhammad bin Abdurrahman al-Alqami asy-Syafii (wafat 961 H).
 4. Kaukab an-Niraian fi Alfadh Jalalain karangan Imam Athiyah al-Ajhuri (wafat 1190 H)
 5. Masratul Ainaini fi Hasyiah Jalalain, karangan Abu Hasan Saiyid Muhammad bin Khalil al-Masyisyi ath-Tharabilisi al-Hanafi al-Qawaqji (wafat 1305)
 6. Hasyiah al-Hifnawi ‘ala Jalalain karangan Imam Muhammad bin Abi Su’ud al-Mishri (wafat 1268 H)
 7. Dll

 • al-Anwar al-Mudhiyah
 • al-Qaul Mufid fi Nail as-Said
 • ath-Thibb an-Nabawi
 • Kitab fil Manasik
 • Kitab fl Jihad
 • Syarah Qawaid Ibn Hisyam
 • Syarah Tashil Ibn Malik
 • Hasyiah ala Syarh Jamik al-Mukhtashar
 • Hasyiah 'ala Jawahir Imam Asnawi
 • Syarah Syamsiah
 • dll, kitab dari no. 5 – 15, belum sempurna.


Murid-murid Imam Mahalli

Banyak para ulama yang lahir dari beliau;

 1. Syeikhul Islam Zakaria al-Anshari
 2. Imam Nuruddin Abu Hasan Ali as-Samhudi (wafat 911 H)
 3. Syeikh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad yang lebih dikenal dengan Ibnu Syarif (923 H)
 4. Syeikh Syihabuddin Abu Fath Ahmad bin Muhammad al-Absyihi
 5. Syeikh Khairuddin Abu Khair Muhammad bin MUhammad ar-Rumi al-Hanafi yang lebih dikenal dengan Ibnu Fara' (wafat 897 H)
 6. Syeikh Kamaluddin Abu Fadhal ath-Tharabulusi (wafat 877 H)
 7. Syeikh Shalahuddin Muhammad bin Jalaluddin Ibn Kamal ad-Dimyathi (wafat 877 H)
 8. Syeikh Syamsuddin Abu Barakat Muhammad bin Muhammad al-Asyhab (wafat 858 H)
 9. Syeikh Najmuddin Muhammad bin Syarafuddin Ibn Arab (wafat 831 H)
 10. Syeikh Syihabuddin Ahmad bin MUhammad al-Bairuti
 11. Syeikh IMaduddin Abu Fida' Ismail bin Ibrahim (wafat 861 H)
 12. Syeikh Syarafuddin Abdul Haq bin Syamsuddin as-Sinbathi (wafat 842 H)

Wafat

Imam Jalal Mahalli wafat pada subuh hari sabtu tahun 864 H bertepatan dengan tahun 1459 M di bulan Ramadhan dan shalati oleh jamaah shalat jenazah yang banyak.
Semoga Allah meridhai beliau dan memberikan taufiq dan hidayah kepada kita untuk mampu mengikuti jejak beliau serta Allah limpahkan barakah beliau ketika kita semua, Aminn.

Cara wudhu' bagi orang yang selalu berhadas

Deskripsi masalah:

Dalam islam segala sesuatu diatur, dan memberikan solusi terhadap pemeluknya, disinilah indahnya islam yang tidak pernah memberatkan pemeluknya, salah satunya pada permasalahan bersuci bagi orang-orang yang keluar hadast yang mana ini dapat menyebabkan runtuhnya wudhu'.

Pertanyaan:

Bagaimana cara berwudhu bagi orang yang selalu berhadats seumpama orang yang selalu menetes kencingnya (beser kencing) dan wanita yang istihadzah ?

Jawaban:

Khusus bagi mereka berdua (orang yang beser kencing dan wanita istihadzah) caranya adalah dengan membersihkan alat kelaminnya, lalu disumbat dengan seumpama kapas yg suci, lalu saat masuk waktu shalat barulah boleh berwudhu untuk mengerjakan shalat baik fardu maupun sunnah.
Dan ketentuan nya khusus utk mereka pula, satu kali wudhu untuk satu kali shalat baik fardu maupun sunnah.
Demikian hal nya dengan tayamum.

- Kitab Fathul Mu'in Juz 1 Hal 36 Cet Haramain

وخامسها: دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة.
ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض.
لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه والعصابة وإن لم تزل عن موضعها.
وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة وإن أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره.


Yang perlu dijahui ketika jimak

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dijauhi ketika jimak :

1. Melakukan senggama ketika wanita berhaid dan nifas

ان اتيان في الحيض يورث الجذام فى الولد

Sesungguhnya melakukan senggama ke dalam dubur akan melahirkan anak yang berpenyakit kusta

2. Melakukan senggama kedalam lobang dubur (pantat)

اما ادخال الذكر فيه فحرام وكانو في الجاهلية يفعلونه

Adapun melakukan senggama ke dalam dubur hukumnya haram dan itu perbuatan kafir jahiliah
Dan para ulama menyatakan janganlah sering-sering melakukan senggama jika karena bukan kerena hajat Sebagaimana kata Ibnu sina

اقلل نكاحك مااستطعت فانه ماء الحياة يصب في الارحام

Sedikitkanlah melakukan senggama Karena menyebabkan kekurangan air dalam tubuh sebab dipancarkan ke rahim.
Maksudnya Adalah ;
Jangan terlalu banyak melakukan senggama karena akan memendek umur atau kurang menyehatkan
Lakukanlah senggama pada ketika perut tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang.

Referensi:
U'sratu An - Nisak Hal. 90

Seputaran Tentang adab - Adab Bersenggama

lbm.mudimesra.com
Berikut adalah adab-adab dalam melakukan hubungan suami istri :

1. Dilarang menghadap kiblat sewaktu bersenggama
2. Hendak menutupi badan dengan sehelai kain

وكان المصطفي صلى الله عليه وسلم يغطى راءسه ويغض بصره ويقول للمراءة عليك السكينة
Rasulullah ketika bersenggama menutupi kepalanya dan memejam matanya tidak melihat kemaluan istrinya serta mengucapkan pada istrinya “Wahai Sayangku Tenang lah”

اذا جامع احدكم اهله فلا يتجردان تجرد العيرين الحديث
"Jika hendak bersenggama seseorang deng an istrinya jangan ia seperti keledai"

3. Melakukan muqaddimah jimak dengan melakukan ciuman, sentuhan dan kata kata rayuan, Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Bersabda :

لا يقع احدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينكما رسول قيل ما الرسول ؟ قال القبلة والكلام
Jangan setubuhi istri kalian seperti perlakuan binatang tetapi hendaklah diawali dengan perantaraan” Lantas sahabat bertanya "apakah perantaraan wahai Rasulullah", : Rasulullah Bersabda “Ialah dengan ciuman dan kata kata rayuan Indah

4. Makruh melakukan senggama diawal, tengah & akhir bulan karena setan mendatangi dan melakukan jimak pada malam-malam tersebut

5. Menurut Muawiyah Sunnah melakukan senggama hari jumat sebelum pergi jumat
Sebagaimana dalam hadits:

رحم الله من غسل واغتسل
Allah SWT Memberikan rahmat orang yang mandi hari Jum'at. (Termasuk mandi junub karena senggama yang halal)

6. Dan hendaklah melakukan senggama empat hari sekali namun jika tidak lakukanlah menurut hajat masing-masing

Referensi :
-U'sratu An - Nisak Hal. 87-88


Doa-doa sebelum dan ketika berhubungan intim

Membaca Bismillah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Membaca Surat Al Ikhlas:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Membaca Takbir Dan Tahlil:

الله اكبر
لااله الا الله
Membaca Doa :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
  اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَرْتَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِيٍّ ذَلِكَ

"Ya Allah Jadikanlah Keturunan Kami Baik Dan Shaleh Jika Engkau Menghendakinya Lahir Dari Sulbiku"

Dan Doa :

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الْشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الْشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Ya Allah Jauhilah Setan Dari Kami Dan Dari Keturunan Kami"

Apabila hampir keluar mani sunnah bagi keduanya mengingat wajah & keshalihan para ulama dan membaca di dalam hatinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الذى خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرا

Referensi :
U'sratu An - Nisak Hal. 86-87

Tahukah anda bahwa Pada Hari Arafah di sunatkan juga bertakbir?

Umumnya yang diamalkan oleh masyarakat kita, takbir hanya di kumandangkan mulai menjelang malam hari raya, baik hari raya idul fithri maupun idul adha. Jarang sekali kita jumpai orang yang bertakbir di hari Arafah. Sebenarnya pada hari Arafah juga disunatkan bertakbir, yaitu takbir yang terikat dengan setelah shalat (muqayyad). Hal ini tentu berbeda dengan takbir di hari raya idul fithri yang hanya di sunatkan mulai terbenamnya matahari malam hari raya sampai imam memasuki shalat idul fithri. Baca tulisan kami tentang tatacara bertakbir di malam hari raya. 

Mari menghidupkan salah satu sunnah, bertakbir setelah shalat pada hari Arafah Selain itu jangan lupa memperbanyak amalan di hari arafah ini, karena hari Arafah merupakah hari terbaik.

Adapun lafadh takbir yaitu:

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهَ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أكبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهَ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَّمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

Baca tulisan kami tentang hari Arafah. Kelebihan Hari Arafah dan Fadhilah Puasa Arafah.  Setelah habis hari Arafah, tepatnya pada malam hari raya idul adha, jangan lupa pergunakan malam hari raya untuk berdoa, karena malam hari raya adalah salah satu malam yang mustajabah doa, baca uraian kami tentang kelebihan malam hari raya. Tahukah Anda Bahwa Malam Hari Raya adalah Malam Mustajabah Doa, dan Menghidupkan malam hari RayaSunnahkah mandi Jum'at bagi perempuan?

Deskripsi masalah:

Termasuk salah satu yang disunnahkan sebelum jum'at adalah mandi sunat jum'at, hal ini disunnahkan karena untuk membersihkan badan disaat hendak berkumpul disuatu tempat ibadat.  Shalat jum'at diwajiibkan terhadap orang laki-laki islam yang mukallaf dan disunnahkan bagi kaum hawa.

Pertanyaan :

Apakah ada kesunnahan mandi jum'at bagi wanita?

Jawaban :

Di dalam kitab Tuhfatul muhtaj dijelaskan yang bahwa kesunnahan shalat jum'at kepada orang-orang yang ingin berpergian jum'at baik laki-laki atau perempuan, jadi kalau memang wanita tersebut berencana hadir jum'at maka disunnahkan untuk mandi.

-Tuhfatul Muhtaj Juz 2 Hal 465 Maktabah Syamela

حاضرها) أي مريد حضورها، وإن لم تلزمه للأخبار الصحيحة فيه وصرفها عن الوجوب الخبر الصحيح «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» أي فبالسنة أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل وينبغي لصائم خشي منه مفطر، أولو على قول تركه وكذا سائر الأغسال (وقيل) يسن الغسل (لكل أحد) ، وإن لم يرد الحضور كالعيد وفرق الأول بأن الزينة ثم مطلوبة لكل أحد وهو من جملتها بخلافه هنا فإن سبب مشروعيته دفع لريح الكريه عن الحاضرين (ووقته من الفجر) الصادق؛ لأن الأخبار علقته باليوم وفارق غسل العيد بأن صلاته تفعل أول النهار غالبا فوسع فيه بخلاف هذا

Memberi salam sunat dan wajib menjawab salam

Deskripsi masalah :

Islam agama yang damai, saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain. Mendoakan sesama merupakan anjuran setiap pemeluknya baik saat-saat khusus atau bahkan ketika bertemu sesama disunnahkan mendo’akan keselamatan terhadap lainnya yang kita kenal dengan memberi dan menjawab salam.

Pertanyaan :

Dalam agama kenapa memberi salam dihukumi sunat sedangkan wajib saat menjawab salam tersebut ?

Jawaban :

Berkata Al-hulaimi : Kesunnahan memberi salam dan kewajiban menjawab salam itu dikarenakan dasar atau inti dari Salam itu sendiri adalah berdoa keselamatan dan aman kepada yang hendak di berikan salam. Disaat seseorang memberi salam kepada yang lainnya maka untuk yang lain ini tidak boleh diam dan wajib  untuk mendoakan kepada pemberi salam.

-Ianatuttalibin Juz 4 Hal 213


(قوله: سنة) قال الحليمي: وإنما كان الرد فرضا والابتداء سنة، لان أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة، وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر، يجب أن يكون الآخر آمنا منه، فلا يجوز لاحد إذا سلم عليه غيره أن يسكت عنه لئلا يخافه. اه.واعلم: أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال سبحانه وتعالى:  (فإذا دخلتم بيوتا
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة)
وقال تعالى:  (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) .
Azan saat keberangkatan jama’ah haji

Deskripsi masalah:

Kebiasaan disaat ada jamaah baik famili atau bukan yang hendak berangkat ke tanah suci terdengar lantunan azan dan iqamah, begitu juga dalam musafir lainnya.

Pertanyaan:

Apakah hukumnya azan saat melepaskan keberangkatan orang yang ingin melakukan haji tersebut ?

Jawaban :

Mengumandangkan azan dan iqamah saat hendak ada yang bermusafir hukumnya sunnah termasuk kepada para jamaah haji.

- kitab Tuhfah al-Habib Juz I Ha l893 :

ويسن الأذان والإقامة أيضاً خلف المسافر، ويسن الأذان في أذن دابة شرسة وفي أذن من ساء خلقه وفي أذن المصروع اهــــ ق ل

- Kitab Tuhfatul muhtaj Juz 1 Hal 461 Maktabah syamela

نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في آذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان، أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه، وهو، والإقامة خلف المسافر
donasi
donasi

selengkapnyaAMALAN SUNAT

selengkapnyaDownload

selengkapnyaDOA

selengkapnyaAswaja